Регламент на обучението

 

Този регламент пояснява начина за осъществяване на заложеното в договора за обучение. В регламента не се съдържат някои клаузи, разписани в договора за обучение! Всички цени в регламента са без включено ДДС.

Обучението в Института се провежда в два варианта: едногодишен курс (ежегодно се решава от УС дали ще има такъв) и четиригодишен курс за всички специализанти, желаещи да придобият професията психотерапевт, независимо от предходното им образование и завършени други следдипломни специализации.

Процедурата по кандидатстване и необходимите документи са обяснени на тази страница.

ОБЩИ ПОЯСНЕНИЯ

I. ЕДНОГОДИШЕН КУРС – присъствен (от началото на учебната 2024/2025 ежегодно УС ще решава дали ще има едногодишен курс. Ако има достатъчно приети специализанти за четиригодишното обучение, едногодишен курс няма да се провежда.)

ОПИСАНИЕ:

  • Дава основни познания за неорайхианския аналитичен психотелесен метод.
  • Подходящ е за всички, които търсят осъзнатост, подобряване на качеството на живот, личното здраве, знания и умения за по-градивна комуникация с близките си.
  • Подходящ е и за психотерапевти, психолози, лекари, артисти, учители, за хора, работещи в област „Човешки ресурси”, ръководители на екипи, които имат нужда от нови методи за мотивиране и разбиране на околните.
  • Подходящ е и за хора, които търсят по-дълбок смисъл в живота си в контекста на един  холистичен подход към  здравето и човека изобщо.
  • Този едногодишен курс въвежда в неорайхианската теория и практика, но не дава правото за практикуване на метода под формата на терапия.
  • (Можете да видите в сайта по-подробно анотациите на изучаваните в едногодишния курс дисциплини. Това са основните предмети, които се изучават и в първата учебна година от четиригодишния курс. Завършилите едногодишния могат да продължат в четиригодишния директно, тъй като програмата в първата учебна година е една и съща.)
 • СЪДЪРЖАНИЕ: Едногодишният курс включва:
  • Осем лекции по основните дисциплини.
  • Два уършопа – преживелищен опит (по един на семестър, общо 12 дни за присъствения клас и 16 дни за дистанционния клас. От началото на учебната 2023/2024 дистанционни класове не се приемат).
  • 8 лабораторни групи за присъствения клас (след всяка от лекциите, по 3 часа), в които обучаващите се запознават с практическата страна на метода.
  • Общо едногодишният курс включва 150 часа практическа работа.
 • УЧЕБНА ТАКСА: Едногодишният курс струва 2400 евро без ДДС (платима наведнъж, на два или три пъти без оскъпяване за разсрочването – вж. финансовия план) и дава възможност на завършилите го да продължат да учат и през следващите три години, за да могат да получат пълен сертификат. (вж. договора за четиригодишен курс). Тази такса е валидна за новозаписващите се специализанти от началото на учебната 2023/2024.

II. ЧЕТИРИГОДИШЕН КУРС 

 • ОПИСАНИЕ:
  • Курсът представлява следдипломна специализация с продължителност 4 академични години : теория, практика, тренинги, лична терапия, работа под супервизия, клиничен стаж – вижте подробно учебната програма.
  • Основната цел на курса е подготовката на кандидатите за професията Неорайхиански аналитичен психотерапевт или консултант.
  • Освен че задълбочава познанията по психология и психотерапия, курсът основно въвежда в холистичния подход към единството „душа-тяло“.
  • Курсът преподава конкретен метод за работа с клиенти – създанения от Проф. Валдо Бернаскони “Терапия на петте движения”. Институтът ни е акредитиран през 2012 и реакридитиран през 2019 от Европейската Асоциация по психотелесна терапия за преподаването на този метод.
  • Курсът дава познания и практически умения в различните области на психотелесната терапия, базирани на теориите на Валдо Бернаскони, Вилхелм Райх, Александър Лоуен, както и на съвременните достижения на психотелесната терапия и на психотерапията изобщо.
  • Обучението е подходящо за специалисти или студенти по психология, медицина, социални и хуманитарни науки, студенти в театралната и спортната академии и всички, които имат сериозен и последователен интерес към областта на психотерапията.
  • Сертификат за психотерапевт може да се издаде на специализантите с бакалавърска степен, различна от психология и медицина или други хуманитарни специалности, ако представят документ за завършена магистърска степен по психология (възможно е да се учи успоредно със специализацията в Института). В противен случай те ще получат сертификат за консултант по неорайхианска аналитична психотерапия, без да имат право да практикуват самостоятелно като психотерапевти, а само като консултанти под постоянната супервизия при Неорайхиански супервайзор. (За пояснение: постоянна супервизия е нужна по принцип на всеки терапевт през целия живот)
  • По време на обучението специализантите се явяват периодично на интервюта с УС за преценяване на личностовата зрялост и готовност за продължаване на обучението. След втората учебна година, преди получаването на правото за работа под супервизия, УС има правото да прекрати обучението на специализантите, които не са достигнали необходимото ниво на личностова зрялост, за да практикуват. Това решение се взима на обсъждане на целия учителски съвет, съставен от супервизори и треньори.
  • С оглед качеството на усвояване, разбиране и затвърждаване на знанията от областта на Неорайхианската аналитична психотерапия специализантът няма право да се обучава в други психотерапевтични модалности по време на специализацията в ИНАП.
  • Изискванията на Българската Асоциация по Психотерапия са за общо 3200 часа обучение, като 1800 от тях се признават от предходното университетско образование по психология или медицина или друго специализирано образование по психотерапия, а останалите 1400 часа са задължителният общ брой часове за обучение в специфичен терапевтичен метод. Часовете, предлагани от нашия институт за обучение в специфичен терапевтичен метод, са 1808.
  • Вижте изучаваните предмети по учебни години в тази страница
 • ТАКСИ И ПЛАЩАНЕ: Виж актуалните такси за обучението и начините за плащане на страницата Финансов план.
 • ФИНАЛЕН ИЗПИТ, финалният изпит на четиригодишната специализация се състои от три части:

 Заявление за явяване на защита на дипломна работа и на финални изпити се подава в началото на четвъртата учебна година.

 • Дипломна работа (Предава се до 15 декември в последната учебна година).
  • Дипломната работа се пише под ръководството на научен ръководител-тютор, избран сред преподавателите. С него се обсъжда темата, структурата, съдържанието.
  • Консултациите с научния ръководител се заплащат по тарифата за супервизионните часове.
  • Дипломната работа трябва да е в размер от 50 до 100 стандартни страници (1800 знака). Шрифт: Тimes New Roman, размер на шрифт 12 и спазени изисквания за цитиране и подробна библиография.
  • Дипломната работа може да бъде в една от четирите форми:
   • Литературен обзор по тема от областта на психотелесната терапия (примери и подробно и коректно цитиране).
   • Представяне на случай от психотерапията или няколко случая с еднаква диагноза.
   • Научно изследване. (след одобрение от Управителния съвет)
   • Личен принос в развитието на Неорайхианската аналитична психотелесна терапия (книга, техника, помагало, превод и други – след одобрение от Управителния съвет).
 • Теоретична част. (На теоретичен изпит можете да се явите само след като сте защититили дипломната си работа!):
  • Въпроси от областта на Неорайхианската аналитична психотелесна терапия.
  • Въпроси от областта на психиатрията, психофармакологията и психосоматиката.
  • Въпроси от областта на други психотерапевтични техники и методи.
   Теоретичният изпит включва въпроси и от трите области.
 • Практическа част. (На практическия изпит можете да се явите само след като сте взели теоретичния изпит!):
  • Водене на индивидиулна терапевтична сесия с клиент колега от института пред комисията и специализанти, които също дават обратна връзка.
  • Водене на групова терапевтична сесия с участници специализанти от института пред комисията и други специализанти, които също дават обратна връзка.
  • При подаване на документите за явяване на финален изпит се предоставя и есе на тема “Какво ми даде обучението и личната терапия в БИНАП?”

III. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО.

При постъпване в Института, както и по време на обучението специализантът попълва периодично личностов въпросник.

1. УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ. В началото на обучението си всеки специализант получава достъп до платформата, която му осигурява достъп до учебните материали,  книгите на В. Бернаскони, анамнестичен въпросник, информирано съгласие, компютърни презентации на основните предмети и др. Стойността им е включена в таксата за записване от сто евро. Кутията с тест ВВСТ е на стойност 50 евро без ДДС (левова равностойност).

2. ТРЕНИНГИ:

 • Тренингите се провеждат НА ЖИВО два пъти в годината (по един на семестър) с обща продължителност 12 дни (2 пъти по 6 дни) за присъствения клас и 16 дни (2 пъти по 8 дни) за дистанционните класове от 25,26,27 випуски.
 • Не се допуска включване в тренинга със закъснение, както и тръгване преди края на обратните връзки, тъй като това е процес, който не постига целта си, ако бъде прекъснат. На студент, който е закъснял за тренинга или си е тръгнал преди края, не се зачита тренинга.
 • Преди началото на тренинга се провежда общо събрание, на което всички специализанти са длъжни да присъстват.
 • Участието в сутрешните и вечерните телесни практики (ако са предвидени в програмата) е задължително. Ако някой пропусне сутрешната практика, пропуска целия ден!
 • Спазването на условието за мълчание (прибирането на телефоните или други рестрикции, ако са решени от водещите) важи и за хотелските стаи.
 • Закъснелите за сесия пропускат тази сесия.
 • По време на някои от тренингите може да се провежда представяне на реферати по книги от студентите в трета учебна година. (Библиографията се подновява ежегодно). По време на представянето се оценява умението за убедително презентиране пред аудитория.
 • Участие в организираните от преповадателите по психотелесна терапия тренинги и терапевтични групи извън института се зачита за личен опит в съотношение на часовете 1 към 1. (вж. по-долу таблица за изчисление на 250 часа личен опит)

3. ЛЕКЦИИ, ЛАБОРАТОРНИ ГРУПИ, СИМУЛАЦИИ:

 • При неявяване на лекция специализантът няма право да се яви и на изпит по съответната дисциплина, докато не се яви на същата лекция със следващ курс.
 • Отсъствия от лабораторна група, лекция, тренинг и неявяване на изпит се приемат само по уважителни причини (болест – срещу болничен лист и по лични причини, одобрени от УС след подаване на молба – вж. договора за обучение).
 • Лабораторните групи се водят от преподавателя, чел лекцията или от завършващи Института колеги, които провеждат два часа супервизия с преподавателя, водещ лекциите. Тези супервизионни часове се заплащат на преподавателя от института.
 • Всяка свободноизбираема дисциплина от началото на учебната 2016/2017 година се заплаща директно на преподавателя, според обявената от него цена и е извън учебната такса. (Препоръчителна цена – 100 лв за двата дни общо). Лекцията се провежда при минимум 10 заявили интерес специализанти и продължава един уикенд, както всички регулярни лекции. Свободноизбираемите е препоръчително да бъдат посетени по веднъж в рамките на четирите години, (макар да не са задължителни), защото обогатяват знанията и уменията.
 • Симулациите представляват проиграване на терапевтична сесия, в която участват като терапевт и клиент специализантите от курса. Сесията се обсъжда с преподавателя и състудентите.

4. ИЗПИТИ, изпитите се провеждат под няколко форми:

 • Писмена или устна след приключване на лекцията в неделите – върху предмета, който е преподаван предишния месец.
 • Есе по зададена от преподавателя тема. Есето се изпраща на служебния мейл на института най-късно месец след лекцията по съответния предмет. Ако специализънтът изпрати есето си по-късно от един месец след проведената лекция, ще получи оценка намалена с единица.
 • Явяването на изпити по отделните дисциплини е включено в общата годишна такса. Единственият изпит, който се заплаща допълнително, е финалният – 300 евро, платими от 1 до 10 май.

5. ЛИКВИДАЦИОННИ СЕСИИ.

 • В края на всеки семестър има ликвидацинна сесия, на която специализантът може да се яви на пропуснати през семестъра устни или писмени присъствени изпити. Специализантът трябва да се свърже със съответния преподавател, за договаряне на начина на провеждане на изпита.
 • При необходимост от наваксване със следващ курс на пропуснати тренинги и лекции не се изисква допълнително заплащане.

6. ОЦЕНЯВАНЕ.

 • Изпитите през четирите учебни години се оценяват по 6-балната система, приета в България или с „да” или „не”, ако са счетени за зачот.
 • Финалният изпит се оценява по 100-точковата европейска система и същевременно се приравнява на българската шестобална система. (Слаб 2 – до 44 т.; Среден 3 – 45-59 т.; Добър 4 – 60 – 74 т.; Много добър 5 – 75 – 89 т.; Отличен 6 – 90-100 т.)

7. ПРАВИЛА ЗА ЯВЯВАНЕ НА ФИНАЛЕН ИЗПИТ.

 • На теоретичната част от изпита могат да се явят специализантите, които са :
  • изпълнили цялата учебна програма – лекции, лабораторни групи и тренинги,
  • представили са документ за 300 часа клиничен стаж,
  • имат 250 часа личен опит,
  • направили са 100-те задължителни часа лична терапия
  • представили са шест папки с шест описани случая (една страница описание) плюс ВВСТ бланките (минимум 10 избора) и бланките от супервизиите.
  • и са защитили дипломната си работа.
 • Специализантите се допускат на практическата част от финален изпит само в случай, че :
  • са изпълнили всички изисквания от предишната точка,
  • и имат изискваните 150 часа супервизия.
  • Взели са успешно теоретичния финален изпит.
 • Допуска се явявяне на финален изпит само по преценка на УС в случай на един пропуснат тренинг, който може да се навакса в следващата учебна година, след провеждане на изпита.
 • Срокове и такси:
  • Дипломните работи за финален изпит се предават за одобрение от изпитната комисия до 15 декември в последната година на обучението.
  • Молбите за явяване на финален изпит се подават до 31 октомври – в началото на последната учебна година.
  • Всички изисквани документи за явяване на финален изпит се подават до 28 февруари на съответната учебна година.
  • Таксата за финален изпит е 300 евро (за випуските, записани от 2022 г.).
  • Таксата за явяване на финален изпит се превежда от 1 до 10 май на съответната учебна година.
  • Всеки специализант има право на три явявания на финален изпит в рамките на пет години след семестриалното завършване. След този срок специализантът губи студентски права.
 • Практическата част на финалния изпит (водене на индивидуална и групова сесия) може да се провежда всяка учебна година по време на летния тренинг или в офиса на Института преди това (по преценка на УС). 
 • Ако на финалния изпит специализантът вземе успешно само един от модулите, на следващия финален изпит се явява само на невзетия и плаща една трета от таксата за явяване на финален изпит.
 • Таксата от 300 евро за яваване на финален изпит се разпределя както следва – 100 евро – теоретичен, 100 евро – практически индивидуална терапия, 100 евро – практически групова терапия.

8. ПРЕКЪСВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО.

 • Допуска се само една година прекъсване на обучението след разговор с УС и одобряване на молбата за прекъсване от УС. При повторен повод за прекъсване всеки случай се разглежда индивидуално.
 • В края на втората учебна година, преди започването на работа под супервизия от страна на специализанта, ИНАП има право да прекрати договора за обучение, ако УС, съвместно с преподавателския екип и личния терапевт преценят, че личностното развитие на специализанта не позволява продължаването на обучението му в института и поемането на отговорност за работа с клиенти.

9. ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА ТЕРАПИЯ

 • В стандартите на БАП (Българска асоциация по психотерапия) и ЕАBP (Европейска асоциация по психотелесна терапия) (вж. в подменюто „тренинг стандарти на ЕАBP) изискуемите часовете за лична терапия са 250. За да можем да отговорим на тези изисквания, нашият Институт прилага следната схема: Задължителни 100 часа индивидуална терапия; останалите 150 часа до споменатите горе 250 часа се изчисляват от участието в тренингите, които се провеждат в рамките на обучението в института и са задължителни (броят се в съотношение 3 към 1). (вж. таблица за изчисление на часовете).
 • Избор на личен терапевт. Препоръчително е да започнете личната си терапия още от първата година. (Списъкът на личните терапевти е в сайта на института!).
 • В случай, че има нужда да смените терапевта, това се обсъжда с Управителния съвет. На обсъжданет присъства студентът, терапевтът и Управителят на Института. Допуска се една смяна на терапевта.
 • Препоръчителната схема за провеждане на лична терапия е една сесия седмично.
 • Цената на един терапевтичен час лична терапия е препоръчително да бъде  50 лв. за личните терапевти със стаж по-малък от 5 години, освен ако няма друга договорка между терапевта и специализанта.
 • С цел постигане на качество и дълбочина на терапевтичния процес, специализантът не може да провежда лична терапия при повече от един терапевт, както и да посещава успоредно няколко затворени (с постоянен състав) и продължителни терапевтични групи. Изборът на терапевтична група се обсъжда с личния терапевт.
 • Институтът може да признае 20 часа лична терапия на специализант, проведена в друга терапевтична модалност, срещу представен документ.
 • Личният терапевт предоставя декларация за часовете лична терапия и мнение за терапевтичния процес пред Института преди издаването на документ за работа под супервизия и преди финалния изпит на специализанта.
 • Специализантът е длъжен сам да изчислява броя на часовете си и ги предоставя на терапевта. Както и сам да изиска и предостави в офиса на Института декларацията от терапевта си.
 • Личната терапия на специализантите в дистанционния клас се провежда както следва: един ден преди тренинг, един ден след тренинг и онлайн през отаналото време, освен ако специализантът не се намира на територията на България и в други дни през годината. Препоръчително е специализантите от дистанционния клас да работят с колега психотелесен терапевт на територията на държавата, в която живеят. УС ще изисква писмено мнение за личностното израстване на студента в терапевтичния процес от съответния колега. Добре е да е терапевт в Неорайхианско направление.

10. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА ПОД СУПЕРВИЗИЯ

 • Според стандартите на БАП и ЕАВР специализантите трябва да са провели общо 600 часа индивидуална терапия със свои клиенти. След всеки пети час работа с отделен клиент специализантът се явява на супервизия. Носи 5 бланки за супервизия (по една за всеки терапевтичен час) с кратко описание на извършеното през всеки един от тези пет часа. Супервизорът се подписва на бланката под мнението си за извършеното от студента.
 • Специализантът има право да започне да работи с клиенти след втората учебна година, ако има редовни посещения на занятията, взети изпити, редовно участие в лабораторните групи и тренинги, които влизат в обучението, покриване на поне половината (50 часа) от изискваните 100 часа лична терапия, и завършен клиничен стаж в психиатрията (300 часа).
 • Въз основа на изпълнение на условията от предната точка, на специализанта се издава временно разрешително – уверение за работа под супервизия, подновявано и заверявано в Института за всяка следваща година.
 • Специализантът няма право да работи без документ за работа под супервизия. Ако използва нашия метод, но не ходи на супервизия, Институтът не носи отговорност за качеството на работата му.
 • При нужда, по преценка на Управителния съвет, специализантът може да бъде посъветван да направи още часове индивидуална терапия, преди да му се даде уверението за работа под супервизия.
 • Уверението за работа под супервизия подлежи на отнемане по преценка на Управителния съвет.
 • За явяване на финален изпит е необходимо специализантът да има минимум шест супервизирани клинични случаи.
 • Могат да бъдат правени супервизии и на терапевтична работа в група.
 • Супервизорите имат право (в специфични случаи) да изискат и среща с клиента, чиито случай специализантът супервизира.
 • След дипломиране, в рамките на пет години, всеки завършил е препоръчително да има още поне 100 часа работа под супервизия, според изискванията на БАП и EABP. В световната практика супервизията е част от хигиената на всеки терапевт в продължение на цялата му професионална кариера. Същото се отнася за продължаващата професионална квалификация.
 • Цената на един час индивидуална супервизия за специализиращите е 70 лв. за младшите супервизори и 80 лв. за старшите супервизори.
 • Цената за един час работа под супервизия за завършилите специализанти, получили сертификата си, е според тарифата на супервизора. (отнася се за препоръчителните от БАП поне 100 часа супервизия в първите пет години след завършването и след това).
 • От общо изискуемите 150 часа работа под супервизия за получаване на право за явяване на финален изпит 120 часа трябва да са индивидуално проведени при супервизорите на Института.
  • Груповите петъчни супервизии (12 групови супервизии по два астрономически часа в рамките на трета и четвърта учебна година), организирани от Института, са задължителни и са включени в годишната учебна такса. Те позволяват трупане на часове и опит, дори и ако още някои специализанти нямат достатъчно лични клиенти. Часовете се броят в съотношение 2:1 и се признават за 12 часа супервизия.
 • Индивидуалният час супервизия е само за един специализант и няма да може да бъде споделян с колега.
 • Супервизорите в Института са:  Старши суервизори: Мадлен Алгафари, Станислава Тончева, Тинка Митева, Цанко Цанков (при работа с деца и съмнения за психотични симптоми у клиента), младши супервизори: Тодор Стефанов, Десислава Караджова, Христина Богданова, Мартин Чолаков, Пенка Христова, д-р Антон Даракчиев, Цветелина Чобанова.
 • Както груповите супервизии се водят от всички супервизори, така и индивидуалните часове супервизия трябва да се провеждат равно разпределени при всички супервизори (при всеки един супервизор се проследява отделен терапевтичен случай), за да имат специализантите допир до повече гледни точки и опит, както и всички те да имат поглед върху работата ви.
 • По време на обучението си специализантите нямат право да работят с психотични пациенти, дори и само като поддържаща терапия. При съмнения за такива симптоми, казусът се супервизира при Цанко Цанков, който има голям опит в работата с психиатрични пациенти.
 • Супервизорите имат право да организират групи за анализ на клинични случаи и супервизия извън задължителната учебна програма. Участието в тези групи ще се признава и брои за часове супервизия на специализанта, отново в съотношение на часовете 2 към 1. От такива групи може да се добавят 18 часа супервизия, за да се запълнят 150-те изискуеми часа. (Пример: 120 индивидуални + 12 групови от Института + 18 от външни групи за супервизия = 150). Цената на външните групи за анализ на клинични случаи е 80 лв. за признат супервизионен час- два астрономически часа се признават за един супервизионен. (Пример: при 6 часа групова работа се признават три супервизионни часа и се заплащат на супервизора три часа по съответната тарифа)
 • При инициатива от страна на специализантите може също да се организира групова супервизия, на която да бъде поканенен супервизор от Института. Тези часове също се броят за супервизия в съотношение две към едно. Цената отново е 80 лв. на участник за признат супервизионен час. (Пример: при 6 часа групова работа се признават три супервизионни часа и се заплащат на супервизора три часа по съответната тарифа)
 • Когато специализант е поканен да бъде ко-терапевт в лична терапевтична група или уъркшоп на някой от супервизорите, му се зачитат: един час за предварителното обсъждане, един час на ден за самата му работа по време на уъркшопа и един за последващия анализ. Всеки от тези часове се заплаща на супервизиращия по съответната тарифа.
 • Ако котерапевтът води самостоятелно групата по време на уъркшопа, признатите часове супервизия са по преценка на основния водещ-супервизор.
 • Когато специализант, записан в програмата “Тренинг за треньори”, участва като котерапевт в рамките на учебните тренинги на Института, му се зачитат три часа супервизия. Цената отново е 80 лв. на час и се заплащат по сметката на института.
 • Специализантите, на които предстои явяване на финални изпити, могат да бъдат котерапевти на тренингите, признава им се за три супервизионни часа. Заплащат се към института.
 • Специализантите, на които предстои явяване на финален изпит, могат да водят лабораторните групи след лекциите. Признава им се за два часа супервизия (един преди и един след лабораторното). Провеждат се с преподавателя, водил лекцията. Тези часове се заплащат на преподавателя от института.
 • Супервизорът предоставя преди финалния изпит на специализанта декларация за броя супервизирани часове. Специализантът сам изчислява часовете супервизия и ги предоставя на супервизора за издаване на декларацията, както и предоставя декларацията в офиса на ИНАП.
 • Часовете за супервизия могат да се провеждат и онлайн.

11. ПРАВИЛА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ

 • Изискванията за личен опит са 250 часа. За личен опит се зачитат задължителните лабораторни групи – 60 часа. За личен опит се признава и участието в свободноизбираемите предмети като един свободноизбираем предмет се брои за 10 часа личен опит. Останалите часове до изискуемите 250 часа се натрупват от участие във външни уъркшопи на преподавателите в съотношение на часовете едно към едно. До 40 часа личен опит се признават от участие в уъркшопи на други терапевтични школи.
 • Преди явяване на финален изпит специализантът представя декларация в Института за натрупаните часове личен опит, придружена от документ, доказващ участието му във външни терапевтични групи и тренинги.

IV. КЛИНИЧЕН СТАЖ

 • Клиничният стаж се провежда в психиатрично отделение в размер на 300 часа, за да може специализантът да се ориентира в симптоматиката на различната психопатология и да придобие минимални дианостични умения в психиатричната клиника. Специализантите от експерименталното дистанционно обучение могат да предоставят документа за клиничен стаж, проведен в психиатрично отделение в чужбина.
 • Преди явяване на финален изпит специализантът представя в Института издаден от отделението документ за проведения стаж.

V. ТРЕНИНГ ЗА ТРЕНЬОРИ

В тренинга за треньори могат да се включват завършили четиригодишната специализация по психотелесна терапия студенти след одобрение от УС. Завършването на този допълнителен двугодишен тренинг дава право на студента да води учебните тренинги на специализантите от четиригодишния курс. Тренингът включва четири двудневни теоретикопрактически модула, четири участия в годишните тренинги на студентите като котерапевт и два тренинга като основен водещ на група.

Това допълнително обучение няма отделна такса. Всеки от четирите теоретикопрактически модула се заплащат по 240 лв (равностойни на три часа супервизия). Участието в шестте тренинга също се заплаща по 240 лв на тренинг (равностойни на три часа чупервизия). Обучаващите се в тренинга за треньори заплащат и хотел и  храна по време на тренингите.

VI. ЕТИЧНА КОМИСИЯ

ИНАП има собствена етична комисия, която се произнася по казуси, свързани с обучаващите се. Етичният кодекс на БНПД е качен на този сайт. Всички специализанти се задължават да го спазват от момента на приемането си в института, независимо, че още не са членове на БНПД и не работят под  супервизия. Имейл на етичната комисия на ИНАП: ethicscommittee.binap@gmail.com

 

 – ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ

Изисквания на EABP за теория и практика: 500-800 часа

1. Теория и практика:Астроном. часовеПризнават се за
        Учебни предмети в програмата (28 предмета)336336
        Самоподготовка 150150
        Самоподготовка дипломна работа200200
        Симулации (12 задължителни в програмата)144144
Общо теория и практика830830

Изисквания на EABP за лична терапия: 250 часа

2. Лична терапия:Астроном. часовеПризнават се за
        Индивидуална лична терапия при терапевт – минимум100100
        Часове от тренинги, които се признават за лична терапия*480160
Общо лична терапия580260
*3 астрономическа часа от тренинг се признават за 1 час индивидуална терапия

Изисквания на EABP за личен опит: 250 часа

3. Личен опит:Астроном. часовеПризнават се за
        Лабораторни групи (22 задължителни в програмата)6666
        Личен опит от външни за института групи, уъркшопи, свободноизбираеми предмети, тренинги на преподаватели от Института**. Часовете се броят в съотношение 1:1184184
Общо личен опит250250
** До 40 часа могат да бъдат признати от групи, уъркшопи, тренинги в други психотелесни модалности, по решение на УС

Изисквания на EABP за клинична практика : 300-600 часа

4. Клинична практикаАстроном. часовеПризнават се за
        Клиничен стаж в психиатрия300300
Общо клинична практика300300

Изисквания на EABP за работа под супервизия : 150 часа

5. Работа под супервизияАстроном. часовеПризнават се за
        Групова супервизия (12 групи по 2ч, заложени в задължителната учебна програма)2412
        Работа с клиенти под супервизия (супервизира се всяка четвърта от общо 600 сесии)-минимум сто индивидуални сесии.120120
        Допустими часове от водене на лабораторни групи и работа като котерапевти на тренинг , както и допълнителни групи за супервизия на преподаватели в Института – до 18 часа. (Лабораторно – 2 ч. котерапевт на тренинг – 3 ч., участие в частна група за супервизия – изчисляват се в съотношение 2:1)18
        Общо работа под супервизия200150
ОБЩО1790