Финансов план

Специализантът заплаща за обучението си следните такси (дължими с ДДС) :

  1. Eднократна такса за записване – 100 (сто) евро,  234.70 лева (с ДДС)
  2. Годишна такса за обучението 2020/2021 гучебна година
    • За присъствената форма на обучение: 1500 (хиляда и петстотин) евро, 3520.50 лева (с ДДС);
    • За дистанционното обучение: 1250 (хиляда двеста и петдест) евро, 2933.75 лева (с ДДС);
    • За дистанционно обучение за личностно израстване за тези, които няма със сигурност да продължат в четиригодишния курс – 800 (осемстотин евро) или 1877,60 лева (с ДДС). (участие само в лекциите, без уъркшопи и лична терапия)
  3. Eднократна такса за финален изпит (защита на дипломна работа, теоретичен изпит и два практически) и сертификат при завършване на обучението – 200 евро (391,17 лева).

Тези такси не включват разходи за учебни материали, индивидуална терапия, супервизии, групова супервизия, клинична практика, свободно избираеми предмети, настанявания по време на уъркшопи. Изброените се поемат лично от специализанта.

Плащанията (с начислено ДДС) се извършват само по банков път по левовата сметка на Получател: “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” ООД, IBAN: BG40STSA93000026242041, 
съгласно схемата на плащане, като в платежното нареждане задължително се посочва схема/основание за какво точно е предназначен преводът и от чие име е.

Редовна форма на присъствено обучение:
В долната таблица са трите схеми на плащане като е добавено задължителното ДДС.

# вноски Такса с ДДС
BGN / лева
Схема, основание
1 3520.50  Годишна учебна такса БИНАП: еднократно плащане
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
2 1760.25 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 2
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
1760.25 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 2
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 февруари.
3 1173.50 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
1173.50 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 февруари.
1173.50 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 3 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 юни.

Дистанционна форма на обучение – за 25-ДО курс

В долната таблица са двете схеми на плащане – еднократно и на две вноски – като е добавено задължителното ДДС.

Обърнете се към офиса за информация относно възможността за превод в евро (по еврова сметка)

# вноски Такса с ДДС
BGN / лева
Схема, основание
1 2933.75  Годишна учебна такса БИНАП: еднократно плащане
Специализант: (име), 25-ДО курс
Срок за плащане: 1-10 октомври.
2 1466.88 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 2
Специализант: (име), 25-ДО курс
Срок за плащане: 1-10 октомври.
1466.88 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 2
Специализант: (име), 25-ДО курс
Срок за плащане: 1-10 февруари.