Финансов план

Специализантът заплаща за обучението си следните такси (дължими с ДДС) :

  1. Eднократна такса за записване – 100 (сто) евро,  234.70 лева (с ДДС) – при започване на първата учебна година, срок за плащане 1 юни -1 септември
  2. Годишна такса за обучението през 2023/2024 г. учебна година – еднократно или разсрочено без оскъпяване по схема (виж по-долу)
    • За присъствената форма на обучение за новозаписващите се студенти от началото на учебната 2023/2024 година – 2400 (две хиляди и четиристотин) евро, равностойни на 5632,79 лева (с ДДС);
    • За дистанционното обучение за новозаписващите се стедунти от началото на учебната 2022/2023 година – 2400 (две хиляди и четиристотин) евро, равностойни на 5632,79 лева (с ДДС). Дистанционен клас ще се организира при минимум 14 записали се живеещи в чужбина българи! Ако не се съберат 14 кандидати, дистанционен клас може да има през няколко учебни години, тази бройка е достигната.
    • За дистанционно обучение за личностно израстване за тези, които няма със сигурност да продължат в четиригодишния курс – 1000 (хиляда евро) или 2347 лева (с ДДС). Включва участие само в лекциите, без уъркшопи и лична терапия. Таксата се плаща изцяло и в началото на учебната година.
  3. Eднократна такса за финален изпит (защита на дипломна работа, теоретичен изпит и два практически) и сертификат при завършване на обучението – 300 (триста)евро (704,10 лева с ДДС).

Тези такси не включват разходи за допълнителни книги и учебни материали, индивидуална терапия, супервизии, групова супервизия, клинична практика, свободно избираеми предмети, настанявания по време на уъркшопи. Изброените се поемат лично от специализанта.

Плащанията (с начислено ДДС) се извършват само по банков път по левовата сметка на
Получател: “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” ООД,
IBAN: BG40STSA93000026242041, 
съгласно схемата на плащане, като в платежното нареждане задължително се посочва схема/основание за какво точно е предназначен преводът и от чие име е.

Схема за плащане на годишната такса – редовна и онлайн форма на обучение от началото на учебната 2022/2023 година.
В долната таблица са трите схеми на плащане като е добавено задължителното ДДС.

# вноскиТакса с ДДС
BGN / лева
Схема, основание
15632,79 леваГодишна учебна такса БИНАП: еднократно плащане
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1 юни-1 септември за новозаписалите се и 1-10 октомври за специализантите от втора, трета и четвърта учебна година.
22816,40 леваГодишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 2
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
2816,40 леваГодишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 2
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 февруари.
31877,60 леваГодишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
1877,60 леваГодишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 февруари.
1877,60 леваГодишна учебна такса БИНАП: плащане 3 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 юни.