Финансов план

Специализантът заплаща за обучението си следните такси (дължими с ДДС) :

  1. Eднократна такса за записване – 100 (сто) евро,  234.70 лева (с ДДС) – при започване на първата учебна година, срок за плащане 1 юни -10 септември
  2. Годишна такса за обучението през 2022/2023 г. учебна година – еднократно или разсрочено без оскъпяване по схема (виж по-долу)
    • За присъствената форма на обучение за новозаписващите се студенти от началото на учебната 2022/2023 година – 1650 (хиляда шестстотин и петдесет) евро, 3872.50 лева (с ДДС);
    • За дистанционното обучение за новозаписващите се стедунти от началото на учебната 2022/2023 година – 1650 (хиляда шестстотин и петдест) евро, 3872,50 лева (с ДДС);
    • За дистанционно обучение за личностно израстване за тези, които няма със сигурност да продължат в четиригодишния курс – 800 (осемстотин евро) или 1877,60 лева (с ДДС). Включва участие само в лекциите, без уъркшопи и лична терапия. Таксата се плаща изцяло и в началото на учебната година.
  3. Eднократна такса за финален изпит (защита на дипломна работа, теоретичен изпит и два практически) и сертификат при завършване на обучението за записалите се в института от началото на учебната 2022/2023 г. – 300 (триста)евро (704,10 лева).

Тези такси не включват разходи за допълнителни книги и учебни материали, индивидуална терапия, супервизии, групова супервизия, клинична практика, свободно избираеми предмети, настанявания по време на уъркшопи. Изброените се поемат лично от специализанта.

Плащанията (с начислено ДДС) се извършват само по банков път по левовата сметка на
Получател: “Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия” ООД,
IBAN: BG40STSA93000026242041, 
съгласно схемата на плащане, като в платежното нареждане задължително се посочва схема/основание за какво точно е предназначен преводът и от чие име е.

Схема за плащане на годишната такса – редовна и онлайн форма на обучение от началото на учебната 2022/2023 година.
В долната таблица са трите схеми на плащане като е добавено задължителното ДДС.

# вноски Такса с ДДС
BGN / лева
Схема, основание
1
  • 3872.50 лева
Годишна учебна такса БИНАП: еднократно плащане
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1 юни-10 септември за новозаписалите сеи 1-10 октомври за специализантите от втора, трета и четвърта учебна година.
2 1936.25 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 2
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
1936,25 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 2
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 февруари.
3 1290,85 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 1 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 октомври.
1290,85 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 2 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 февруари.
1290,85 Годишна учебна такса БИНАП: плащане 3 от 3
Специализант: (име и курс)
Срок за плащане: 1-10 юни.

 

Обърнете се към офиса за информация относно възможността за превод в евро (по еврова сметка)!