Стандарти на EABP

Обучителни стандарти за тренинг институтите, акредитирани от Форума на тренинг институтите към Европейската Асоциация по психотелесна терапия

/превод от www.eabp.org – сайт на Европейската асоциация по психотелесна терапия/

Долуизброените правила бяха приети на Общото Събрание на Европейската Асоциация по Телесна Психотерапия, Асков, Дания, 24-ти септември 2006

EABP-EWAO Обучителни Стандарти за Телесна Психотерапия 2006

Последното, ревизирано издание (на английски) е достъпно в този документ

Изисквания за професионалните стандарти:

1.1 Изискванията за прием във всички Обучения по телесна психотерапия да са определени за следдипломно ниво или еквивалентно такова, за да отговарят на европейските стандарти за професионално обучение (Ниво 5) (1) и да отговарят на Страсбургската Декларация от 1990 за независимата професия психотерапия, която определя достъпа до обучение по психотерапия като възможно в следствие различни първоначални квалификации, в частност в хуманитарни и социални науки.

1.2 Обучаващите Институти по телесна психотерапия да проверяват личните и професионални предистории на кандидатите за своите обучителни курсове по телесна психотерапия и могат да изискват:

а) Всички кандидати да имат еквивалент на 1-ва академична степен в сфера, свързана с психотерапията (напр. по хуманитарни или социални науки, психология, медицина или здравни дисциплини) или притежават комбинация от професионален и житейски опит, който възлиза на подобна компетенция (2); (За ИПП-България важи изискането, посочено в подточка а) – с бакалавърска или магистърска степен в посочените дисциплини или магистърска степен по психология след бакалавърска в друга, различна от посочените дисциплини. Житейският опит е предимство, но не равностойно на образователния ценз условие.);

б) Имат достатъчен личен опит (минимум 24 часа) с телесната психотерапия; (ИПП- България няма такова изискване);

в) Имат подходящо ниво на емоционална зрялост, за да се справят със съдържнието на обучителния курс, а в последствие и със случаите на своите клиенти.

1.3 Обучаващите Институти трябва да съхраняват писмени документи, показващи приемния процес. (3)

1.4 Обучаващите Институти трябва да информират техните специализанти, че те (а не Обучаващите Институти) носят отговорност да получат държавна регистрация, сертификация, акредитация и/или да покрият изискванията за лиценз за независима практика на психотерапия в професионален контекст скоро след завършването на обучителния курс.

1.5 Обучаващите Институти да предлагат минимум четири години обучение по телесна психотерапия, приблизително 1400 часа, разделени между: 250 часа лична психотерапия в индивидуална или групова среда; 500-800 часа теория, методология и практика, включително психопатология, в съответствие с обичайните стандарти на телесната психотерапия; 300-600 часа клинична практика с клиенти/пациенти или в психиатрична, или в социална среда, или с индивидуални клиенти/пациенти, семейства или групи под редовна супервизия; както и 150 часа супервизия в клиничната практика на специализанта; като Обучаващите Институти пазят писмено описание на обучителните часове. (Часовете в ИПП – България са публикувани отделно в този сайт.)

1.6 Обучаващите Институти трябва да поддържат професионални членства и добро оществено положение, както и да са регистрирани в местни образователни и европейски Институти и да държат административните и финансовите си дела в ред.

Европейски и национални изисквания за съвместимост:

2.1 Обучаващите Институти по телесна психотерапия трябва да въвеждат достатъчни и необходими промени в обучителните си програми, за да дадат възможност на специализантите си да получат пълно членство в EABP, както и Европейски Сертификат за Психотерапия, без да се налага да взимат допълнителни модули или да повтарят каквито и да били аспекти от обучението и, ако не предлагат обучение по конкретни изисквани модули, да уредят възможността специализантите им да вземат тези модули на друго място.

2.2 Обучаващите Институти трябва да установят колегиални контакти с други обучаващи институти по психотерапия в своята държава и да се стремят към признание на телесната психотерапия в нея.

Бележка 1. Това е заложено като минимум от 7 години продължено обучение след напускането на училище на 18 или 19-годишна възраст (напр. Диплома за Средно Образование). Първите 3 години са на нивото на Пъвра Академична Степен (Бакалавър) и трябва да са свързани по някакъв начин с професията психотерапия. Друга опция е кандидатите да имат еквивалентна форма на „житейски опит” или обучение и опит в подобна сфера. Приемът за специализирано Професионално Обучение (по Психотерапия) следователно е на следдипломно ниво (или негов еквивалент) и продължава минимум допълнителни 4 години.

Бележка 2. Обучаващите Училища по Телесна Психотерапия трябва да оценяват преди приема кандидатите специфично за предишното им обучение, академичните им способности, житейския им опит, свързан с (телесната) психотерапия, алтернативен професионален опит, ниво на емоционална зрялост, предишна лична терапия, както и знанията им за психологичната и психотерапевтичната теория. Ако институтите приемат кандидат, който има значим недостиг в някоя от тези области, той трябва да бъде уведомен за всички нужни допълнителни изисквания и да бъде информиран къде или как може да запълни подобни дефицити. Обучаващият институт трябва да се стреми да осигурява „Основни години” или Пред-обучителни курсове, ако са необходими, така че, в началото на обучението, специализантът да може да покаже ниво, сравнимо с това на човек, завършил подходяща за обучението първа академична степен; или кандидатът да има поне 3 години предишен професионален опит в сродна сфера и да има достатъчна академична подготовка, както и да има достатъчен опит с телесната психотерапия, а всички негови конкретни дефицити трябва да бъдат отбелязани и компенсирани преди започването на обучението или (в редки случаи) по време на обучението. (ИПП-България предлага пропедевтична програма по психология за завършилите други специалности).

Бележка 3. Тази процедура по кандидатстване трябва да бъде документирана и да може да бъде подробно проверена от външно лице.

2.3 Обучаващите Институти трябва да са наясно с настоящите правни възможности за Телесния Психотерапевт да бъде признат като такъв и с възможността той да работи като Телесен Психотерапевт в тази държава след завършването на обучението си, и да информират ясно специализантите си за тези възможности, както и за всички бъдещи промени в тях. (Неорайхианската аналитична психотелесна терапия е една от признатите от Българска Асоциация по психотерапия модалности).

2.4 Обучаващите Институти трябва да улесняват трансфера между различни Институти според личните и професионални нужди на специализантите.

Изисквания за Обучително Споразумение или Договор за Обучение:

3.1 Обучаващите Институти трябва да бъдат специфични за съдържанието на тяхното обучение като структурата и процеса на обучителния курс трябва да бъдат дефинирани и описани в достъпен формат.

3.2 Всеки обучителен модул трябва да бъде идентифициран като (i) основен или (ii) общ с други психотерапии, или (iii) общ с други Телесни Психотерапии, или (iv) специфичен за техния конкретен подход.

3.3 Трябва да бъдат ясно заявени:

а) Изискванията за приема и учебния процес;

б) Броя на учебните часове на година (които не включват лично учебно време или лична терапия);

в) Очаквания минимум лична терапия за това обучение;

г) Съотношението (в часове или проценти) на обучението, отделено съответно за: теория, методология и практика в личен опит;

д) Критериите за оценяване през обучението, отнасящи се за официални изпити, писмени работи, демонстрация на клинична практика, клинична супервизия и т.н.;

е) Процеса на дипломиране.

3.4 Индивидуалната психотерапия трябва да бъде ясно дефинирана като продължителност и вид, както и всички изисквания към идентичността и качеството на допустимите лични психотерапевти. Разноските по личната психотерапия трябва да бъдат отделни от обучението и да се заплащат отделно.

3.5 Сумата на таксите за задължителното обучение и допълнителните разноски извън тях трябва да са ясно дефинирани, датите и условията за плащане да са ясно заявени, както и че са възможни споразумения за по-късни плащания и индивидуални разлики могат да бъдат зачетени.

Изисквания за учебната програма по Теория:

4.1 Обучаващите Институти по телесна психотерапия трябва да се придържат към основните стандарти за професионално обучение по психотерапия, да включват теории и практики от фундаменталните психотерапии в техните програми (или да предоставят на специализантите си подходящи условия за достъп до подобни модули), да преподават тези модули във връзка с основните теории в телесната психотерапия и с тяхната собствена теория. Обикновено се изискват следните категории:

а) История на психотерапията (включваща исторически преглед на най-значимите методи в психотерапията и телесната психотерапия); теория на личностната трансформация, социални и научни аспекти на психотерапията, теория на динамиката между тялото и психиката;

б) Основни и конкретни психотерапевтични теории (включващи човешкото развитие, сексуалност, възможностите и ограниченията на психотерапията, психопатология и въведение в психиатрията, психотерапевтичния процес, елементи на психосоматиката и т.н.);

в) Основна теория на психотерапевтичната практика (включваща динамиката на психотерапевтичния процес и контакт, теория и методи на интервенция, трансфер и контра-трансфер, първично интервю, диагноза и прогноза, показания и противопоказания, подходящи пренасочвания, изследователски методи, групови динамики, Етичните правила на EABP и Етичните принципи на EABP).

4.2 Обучаващите Институти трябва да преподават основна теория на телесната психотерапия, която включва:

а) Основни принципи на телесната психотерапия, дефинирани от EABP;

б) История на телесната психотерапия и практически познания за други видове телесна психотерапия;

в) Основни познания по анатомия и физиология, включително процеси като дишане, вегетативна регулация, стойка и движение в техния соматичен и психодинамичен контекст;

г) Перспективи на телесната психотерапия, които включват:

(i) Подходи за личностно развитие;

(ii) Ползи от подобряване саморегулацията и личната сила на клиента;

(iii) Понятия за лечебни и оздравителни подходи;

(iv) Теории на телесната енергия;

(v) Понятия за традиционни терапевтични подходи.

Изисквания за Специфичната Теория:

5.1 Обучаващите Институти трябва да дефинират теоретичната база на тяхната конкретна методология в телесната психотерапия и да я поставят в контекста на телесната психотерапия и психотерапията като цяло.

5.2 Конкретната телесна психотерапевтична парадигма трябва да може да предостави изчерпателно изложение на своята теория и практика.

5.3 Обучаващите Институти трябва да извършват основни проучвания за валидността и ефикасността на своя метод.

Изисквания за Практиката:

6.1 Обучението по телесна психотерапия включва компонент на практическо обучение, в който се преподават, демонстрират и упражняват основната теория и основния процес на психотерапията, както и теорията и процеса на телесната психотерапия (както основни, така и специфични за обучаващия Институт). Специализантите са също подкрепяни и от супервизия и обратна връзка по време на обучението, а техните способности във всички тези сфери биват оценявани.

6.2 Тъй като физическият контакт и близост са неразделни части от телесната психотерапия, са необходими специални познания и умения в сферите на контакта, границите, динамиката на общуване, както и ограниченията в контакта и докосването, а обучаващите Институти осигуряват постигането на тези умения.

6.3 Обучаващите Институти осигуряват на своите специализанти съществено обучение по основни клинични практики и благонадеждни бизнес практики (напр. договори, подготовка на досиета, препоръки и доклади, водене на архив, счетоводни и финансови дела, издаване на фактури, застрахователни въпроси и т.н.), как да се спазват подходящи отношения с колеги и други професионалисти, правни и други въпроси, които засягат професията.

Изисквания за личната терапия:

7.1 Обучаващите Институти трябва да се уверят, че техните специализанти получават достатъчна продължителна психотерапия, за да задоволят изискванията за личен опит с телесната психотерапия (групова или индивидуална), съответна на преподавания метод.

7.2 Обучаващите Институти трябва да се уверят, че специализантите получават по-голямата част от тяхната лична терапия по време на обучението от терапевт, който не е сред техните преподаватели.

7.3 Обучаващите Институти назначават подходящо квалифицирани, опитни и акредитирани психотерапевти в своята модалност.

7.4 Специализантите могат да представят ограничен брой часове лична психотерапия при неназначен от Института психотерапевт след разглеждане и одобрение от Управителния съвет.

Изисквания за Оценяване и Сертификация:

8.1 Обучаващите Институти трябва да се уверят, че:

а) Завършването на обучението включва дипломна работа или записана професионална презентация, а копия от курсовите работи на специализантите се пазят в архив;

б) Стандартите и процесите на оценяване на специализантите отговарят на професионалните критерии на Националната Асоциация по Телесна Психотерапия, а при липсата на такава – на професионалните критерии на Европейската Асоциация по Психотерапия; (В България няма Национална асоциация по телесна психотерапия, затова в ИПП-България се прилагат изискванията на ЕАВР);

в) Има дългосрочно оценяване на компетентността на специализанта като психотерапевт, което включва емоционална зрялост, личностна интеграция и колко е подходящ за работа с клиенти;

г) Оценяващият съвет да включва поне един човек, който не е преподавател към организацията;

д) Процесът на оценяване, на който и да е специализант не включва неговия личен терапевт.

8.2 Досиета на процеса на оценяване трябва да се пазят за външна проверка.

8.3 Обучаващите Институти трябва да включат в своята програма изискванията за членство в EABP, както и тези на Европейския Сертификат за Психотерапия на EAP.

Изисквания за Супервизия на Практиката:

9.1 Обучаващите Институти трябва да подкрепят специализанта да намери възможности, в които да натрупа достатъчно супервизирана практика като телесен психотерапевт по време, на или след обучението.

Изисквания за преподавателите и супервизорите:

10.1 Обучаващите Институти трябва да се уверят, че техните редовни преподаватели:

а) Имат опит като Психотерапевт (индивидуален или в групи) от поне 7 години (2500-5000 часа с клиенти) и поне 5 години (1500-3000 часа с клиенти като телесен психотерапевт), а в най-добрия случай – минимум 10 години опит в този конкретен подход;

б) Поддържат лична практика като телесни психотерапевти с клиенти (индивидуално или групово) извън обучителните дейности;

в) Притежават Европейски Сертификат за Психотерапия, имат пълно членство в EABP или негов еквивалент;

г) Да имат документирано обучение или подготовка за преподавател (официално или като стаж) и да са преминали официално оценяване като преподавател или от обучаващия Институт, или от Професионална асоциация;

д) Са редовно оцененявани за компетентност и/или принадлежат към съществуваща група за супервизия или към интервизионна група за преподаватели;

е) Следват съвременното професионално развитие на психотерапията и телесната психотерапия и, където е уместно, да публикуват писмени работи;

ж) Отговарят на всички останали основни изисквания на Националната Асоциация по Телесна Психотерапия и на Европейската Асоциация по Психотерапия;

з) Или отговарят на ясни критерии, които оправдават изключения от горните правила.

10.2 Обучаващите Институти трябва да изискват от своите Супервизори:

а) Да са работили като практикуващи психотерапевти за минимум от поне 7 години;

б) В най-добрия случай да поддържат практика с клиенти като телесни психотерапевти (индивидуална или групова);

в) Имат документирано обучение и оценка за супервизия и са били определени като супервизори или от обучаващия Институт или от външна институция;

г) Притежават Европейски Сертификат за Психотерапия, имат пълно членство в EABP или негов еквивалент;

д) Са редовно оцененявани за компетентност и/или принадлежат към съществуваща група за супервизия или към интервизионна група за преподаватели;

е) Следват съвременното професионално развитие на психотерапията и телесната психотерапия и, където е уместно, да публикуват писмени работи;

ж) Отговарят на всички останали основни изисквания на Националната Асоциация по Телесна Психотерапия и на Европейската Асоциация по Психотерапия;

з) Или отговарят на ясни критерии, които оправдават изключения от горните правила.

Изисквания за Организационна Кохерентност и Качества:

11.1 Обучаващите Институти трябва да се уверят, че организационните им архиви са професионални, кохерентни и подчинени на техните заявени философия и методи и са ръководени от писмени правила и процедури.

11.2 Обучаващите Институти трябва да са правилно учредени, легално изправни, да имат необходимата документация, да пазят стриктно архивите си и счетоводните си документи, да са подходящо застраховани, да имат публикуван етичен кодекс и система за оплаквания от специализантите, да използват подходящи помещения и съоръжения, както и да полагат разумни усилия за запазването на благосъстоянието, безопасността и сигурността на специализантите си.

11.3 Обучаващите Институти трябва да поддържат архиви на професионалните си отношения, на членствата си в съответните организации и асоциации, научни комитети, управителни съвети в журнали, публикации и т.н.

11.4 Обучаващите Институти трябва да поддържат ясни архиви на правното си устройство, кои специализанти (с адреси) са били обучени, са получили сертификат за завършване на обучението, са получили разрешително за започване на психотерапевтична практика под супервизия и т.н.

11.5 Обучаващите Институти трябва да разполагат с достатъчно преподаватели, супервизори и терапевти, така че да предоставят на специализантите си широк спектър от лични и професионални стилове.

Принципът на редовно текучество на външни или гостуващи преподаватели от други институти е препоръчителен.

11.6 Обучаващите Институти трябва да уважават правата и разликите на специализантите си и да са наясно с разнообразните аспекти на психологическата и социалната идентичност, които включват въпроси от властово, класно, расово, етническо и полово естество, както и как тези разлики влияят на специализантите и на обучаващата се група.

11.7 Обучаващите Институти трябва да са подготвени да разглеждат тези въпроси без предубеждения, както вътре в организацията със специализантите, така и заедно с други организации.

Изисквания за Регистрация и Акредитация:

12.1 Обучаващите Институти трябва да се уверят, че всички процедури са спазени, а именно професионалната регистрация и акредитация във ФОРУМА на EABP (действащ като Европейска Асоциация за Цялостна Акредитация), изискванията на Националната Асоциация по Телесна Психотерапия в съответната държава, както и изискванията на Комитета по Акредитация на Обучителни Институти към Европейската Асоциация по Психотерапия.

12.2 При кандидатстване за акредитация от ФОРУМА или Национална, или Европейска акредитация, Обучаващите Институти трябва да се подготвят подходящо за възможни посещения, да съдействат на оценяващите доколкото е възможно и, където се налага, да настояват за принципа на субсидиарност.

Изисквания за прилагане на тези правила:

13.1 Обучаващите Институти по телесна психотерапия разполагат с период от време, определен от ФОРУМА, в рамките на който трябва да изпълнят напълно тези изиквания.

13.2 Обучаващите Институти, които се стремят да отговорят на тези стандарти, могат да очакват професионална подкрепа и техническа помощ от EABP.

13.3 Акредитирани Обучаващи Институти, за които се смята, че не успяват да отговорят на тези стандарти:

а) Могат да подлежат на разследване или преразглеждане от EABP или от демократично избрани организации на EABP (напр. ФОРУМА или Национални Асоциации към EABP) и, ако се прецени, че съществуват сериозни проблеми, е възможно акредитацията им да бъде отнета до излизането на резултатите от подобно разследване или преразглеждане;

б) Трябва да съдействат напълно, открито и незабавно на подобни разследвания и преразглеждания като имат достъп до докладите и възможността да предлагат поправки или да правят допълнителни изявления преди крайното представяне на доклада;

в) Трябва да приложат всички поправителни действия, решени и разпоредени от акредитиращите или етичните организации на EABP. Могат да обжалват всички санкции пред Борда на Директорите на EABP, чието решение ще бъде финално.


Протокол: Този документ беше преработен от Предложените Обучителни Стандарти от 1997 година и беше приет на Общото Събрание на EABP през 1999 година в Травемюнде, Германия. Предстои да бъде обсъден в дълбочина на ФОРУМА на Организациите по Телесна Психотерапия и следователно може да подлежи на поправки според предложенията, които ще постъпят на Общото Събрание на EABP .

Цел: Да предостави набор от обучителни стандарти за Европейските училища, които обучават хора по Телесна Психотерапия, и които стандарти са съвместими с Обучителните Стандарти на EAP за Европейския Сертификат за Психотерапия и с настоящите Критерии за Членство в EABP , така че специализантите, завършващи училищата, да са квалифицирани и за двете. Това е направено.

Документи: Следните документи бяха нагледно разгледани:

1. Предложения за Сертификат за завършено обучение по психотерапия към EAP;

2. Швейцарският Устав на Обучаващите Институти по Психотерапия и на Професионалните Асоциации на Психотерапевтите;

3. Австрийският закон за Психотерапията (непреведен);

4. Обучителните стандарти на Съвета за Психотерапия на Обединеното Кралство;

5. Работата на комитетите, поставящи Националните професионални квалификации за Работна правоспособност в психотерапията в Обединеното Кралство;

6. Настоящите Критерии за членство в EABP;

7. Докладът от срещата на Училищата по телесна психотерапия в Кари-льо-Руе през април 1995 годна;

8. Коментари и предложения, отправени към Комитета по Обучителни стандарти, съставен от хора, обвързани с ФОРУМА.

За предстоящо разглеждане: Това, което също трябва да бъде разгледано е, че в EAP всяка отделна модалност в Телесната Психотерапия (напр. Биоенергетика, Биодинамична Психология, Бодинамика, Биосинтеза, Хакоми и т.н.) трябва да са преминали през процес на приемане като „научно валидни” от EAP и трябва да са представили през EABP отговорите си на 15-те Въпроса. Подканваме всички организации в Телесната Психотерапия да започнат да се занимават с този процес възможно най-скоро – например сега!

Има препоръка от Етичния Комитет на EABP Етичните Правила за Обучаващите Институти да бъдат утвърдени.

Процес: ФОРУМЪТ на организациите по телесната психотерапия е упълномощен от Общото Събрание на EABP да ръководи процеса на оценяване и акредитация според тези Обучителни стандарти.

Заключение: Тези Обучителни Стандарти за Телесната Психотерапия към настояще време са сметнати за достатъчни и необходими, за да осигурят професионалното обучение като Европейски психотерапевт, специализиран в Телесната психотерапия.