Финален изпит

Финалният изпит на четиригодишната специализация се състои от три части:

 1. Теоретична:
  1. Въпроси от областта на неорайхианската аналитична психотелесна терапия.
  2. Въпроси от областта на психиатрията, психофармакологията и психосоматиката.
  3. Въпроси от областта на другите психотерапевтични техники и методи.

  Теоретичният изпит включва въпроси и от трите области.

 2. Практическа: водене на индивидиулна и групова терапевтична сесия.
 3. Дипломна работа. Дипломната работа може да бъде в една от четирите форми:
  1. Литературен обзор по тема от областта на психотелесната терапия (примери).
  2. Представяне на случай от психотерапията или няколко случая с еднаква диагноза.
  3. Научно изследване. (след одобрение от Управителния съвет)
  4. Личен принос в развитието на неорайхианската аналитична психотелесна терапия (книга, техника, помагало, други – след одобрение от Управителния съвет).
 4. Есе на тема “Какво ми даде обучението и личната терапия в ИПП?”

Дати за:

 • предаване на Дипломна работа – 15 декември.
 • подаване на документи за явяване на Финален изпит – 28 февруари.
 •  Финален изпит-теория и индивидуална терапия – месец Май (датите се доуточняват)
 • Практическият изпит по групова терапия се провежда в първите дни на летния тренинг
 • Таксата за явяване на финален изпит се заплаща от 1 до 10 май на съответната година.

Дипломната работа се пише след избор на научен ръководител-тютор. Трябва да е в размер от 20 до 60 стандартни страници. Шрифт: Тimes New Roman, размер 12 и спазване на изискванията за цитиране.