Изучавани предмети

Разпределение на учебните дисциплини

 • Лекциите и занятията по учебните предмети заемат по един един уикенд месечно; виж годишната програма
 • В програмата са включени и два шестдневни терапевтични тренинги през всяка от четирите учебни години – общо осем. През първия семестър (Октомври), а през втория- началото на юни.
 • За дистанционните класове тренингите са осемдневни.

ПЪРВА УЧЕБНА ГОДИНА

1. Въведение в телесната психотерапия. Еволютивна психология – Неорайхиански модел - Дора Прангаджийска

Съдържанието на учебната дисциплина е съобразено със спецификата на обучението в Института по психотелесна терапия.

 

Материалът е структуриран в няколко модула с цел представяне на теоретичните постановки на основни направления в областта на телесната психотерапия и еволютивната психология в неорайхианската теория.   Съдържанието на дисциплината дава теоретични и практически познания. Представя се Вилхем Райх основателят на телесната психотерапия и водещи направления в телесната психотерапия.

Разглежда се взаимодействието и влиянието на био-психо-социалните аспекти върху развитието на детето. Специализантите се запознават с периодизация на еволютивното развитие според З.Фройд; Е.Ериксън; Анри Балон; Ерик Бърм.

Съдържание на курса:

 • неорайхианският прочит и анализ на възрастовото развитие
 • фазите на развитие на детето според неорайхианската теория- нарцистична, сензорна, фаза на Аза, сексуална, фаза на съперничество.
 • психофизиологията на всяка от петте фаза
 • динамиката на формиране на потребностите и движенията във всяка една еволютивна фаза (според неорайхианската теория / терапия на петте движения)
2. Динамична психология – I част - Пенка Христова

Динамичната психология е основна дисциплина, която включва в своето съдържание базови идеи, възгледи, понятия и техники, върху които е построена  Неорайхианската психотерапевтична парадигма.

 

Ключовите моменти на курса са тематично подчинени на динамиката на психичните процеси и взаимовръзката между психичното и физичното и на тяхната енергетична конструкция и разкрива,  как онова, което ни се случва в живота, се отразява в тялото ни на биологично и физично ниво. Това знание ни дава възможност да провидим причинно-следствената логика, която обяснява защо ставаме тези, които сме и как веригата от събития в живота ни води до формирането на определени характерови черти, телесни специфики и дори предполагат специфични болестни отклонения.

Динамичната психология не може да бъде разбрана без понятието за енергия, енергетично устройство на процесите в организма, без понятията за движение, видове движения, потребности, мускулно напрежение, мускулна броня, граундинг, реалност, травма, които да се свържат в една верига, за да се стигне до формирането на характера.

В предмета се въвеждат ключови понятия за личността, като: типология, структура, характеристики, функции, защити, роля и релация между личността  и  характера.

В по широк план се изучават идеи и понятия, финализиращи системата на категориалния апарат на Неорайхианското познание. Прави се и опит за по-задълбочено разкриване на зависимостите между психологическата теория и Неорайхианската психотерапия.

Чрез усвояването на съдържанието на учебната дисциплина се цели студентите да получат задълбочена подготовка върху психологическите основи на Неорайхианската теория и практика. Смислово и резултативно курсът е подчинен на идеята за успешното лечение на невротичния човек.

3. Обща психология в Неорайхианската теория. - Елена Енева

Съвременната психотерапия разчита на достиженията в различни научни области за постигането на своите цели. Психологичното познание и теории продължават да формират ядрото на този интердисциплинарен подход и без тях е невъзможно проникването в естеството на душевното страдание и изработването и овладяването на методи за неговото преодоляване. Курсът „Обща психология в Неорайхианската теория“ представлява преглед на някои от фундаменталните теми в научната психология и свързаните с тях теории и понятия. Той е интегративна част от обучението в БИНАП и е специално насочен към придобиването на основни познания в областта, необходими за разбирането на останалите преподавани дисциплини.

4. Психоантропология - Мадлен Алгафари

Психоантропологията изучава връзката – човек – среда – човек и проследява развитието на човешкия вид и културата. В терапията взимаме под внимание първо човека, второ – културалния му бекграунд, трето – сипмтома. Това изисква умения за ориентиране в междукултурните различия – етнически, религиозни, народопсихологически, демографски, географски, исторически, политически. Патогенезата на което и да е разстройство на душевната хармония не може да бъде разбрано, ако не се вземе под внимание филогенезата на човешкото развитие. Катастрофите в обкръжаващата ни среда като проекция на „емоционалната чума“, постулирана от Райх, и властовата невроза, дефинирана от В. Бернасскони, които заразяват всеки окултурен индивид.

 

 Съдържание на курса:

 • Физична антропология – от homo erectus до homo sapiens
 • Еволюционни фази и модели. Сравнение на филогенеза и онтогенеза
 • Развитие на езика – от прото езикови форми до модерното вербално общуване
 • Тотем и табу, космогония, магия, лечебни практики в историята
 • Раждането на религиите
 • „Принцип на властта“  и „властова невроза“, йерархии във видовете общества
 • Отношенията между половете в историята
 • Културални аспекти на телесното
 • Културални различия в съвременния глобализиращ се свят.
5. Междуличностна комуникация - Десислава Караджова

Съдържание:

 1. Цел, същност и форми на комуникацията.
 2. Невербален език – видове послания.
 3. Понятията просемика и теле.
 4. Хоризонтална и вертикална комуникация.
 5. Смисъла на 5-те движения и 5-те характера и теорията на потребностите в неорайхианството в контекста на междуличностната комуникация.
 6. Симптомът като начин на комуникация.
 7. Невроза на властта.
 8. Обратната връзка като инструмент в теапевтичния процес.
 9. Комуникацията в двойката терапевт- клиент. Трансфер и контратрансфер в неорайхианската теория и практика.
 10. Емпатията като инструмент на терапевтичната работа.
 11. Диагностика на невротичните варианти на комуникация. Спомняне на здравите модели на комуникация посредством конкретни телесни движения и тяхното осъзнаване и трайно задържане в поведението на клиента.
6. Анатомия и физиология - д-р Антон Даракчиев

Съдържанието на учебната програма по анатомия е съобразена със спецификата на обучението в Института по аналитична психотелесна терапия. При завършването на курса специализантите следва да придобият знания за устройството и за по-важните функции на човешкото тяло както и на връзката между тялото, усещанията и емоциите.

 

В края на курса специализантите следва да са запознати с устройството на клетката, специално мускулната клетка, най-общо развитието на плода от зачеването до раждането, особености на детската възраст, устройството на скелетно-мускулния апарат на човека, групиране на мускули по блокажи/сегменти, връзката между анатомията на тялото и реакцията на организма при различни емоционални състояния, основните функции на сърце, бял дроб, храносмилателна, отделителна, пикочо-полова системи. Следва да подобрят уменията си да наблюдават и разпознават специфични части и области на тялото, да различават най-общо здравите и нормовариантните форми от патологичните промени по отношение на стойка, походка, състояние на стави и мускули. Да разпознават блокажи по сегменти, както и други особености, наблюдавайки стоежа и походката на човек. Следва да получат насока в развиване на умението да си задават въпроси и търсят отговори по отношение на проблематиката на клиента във връзка с тялото му и предисторията му.

Основните теми в дисциплината са:

 1. Въведение в анатомията, общи положения
 2. Устройство на клетката, митохондрии и значението им, различни видове клетки, костна, мускулна, нервна клетка, видове тъкани.
 3. Развитие на плода, отделни тъканни обвивки и произлизащи от тях органи. Особености на детския организъм
 4. Опорно мускулен апарат. Кости, стави, мускули. Видове мускули, физиология на мускулното съкращение, мускулния спазъм, мускулна треска. Сегменти (блокажи), упражнение с очертаване на отделни мускули по тялото
 5. Фасции. Функции. Значение.
 6. Сърдечно съдова система. Кръвоносни съдове, голям и малък кръг на кръвообращение. Устройство на сърцето.
 7. Дихателна система. Нос, носоглътка, гръклян, трахея, бели дробове. Видове дишане. Методика и значение на кардио-пулмоналната реанимация с практическо упражнение по двойки.
 8. Лимфна система, лимфни органи. Значение.
 9. Храносмилателна система – устройство функции на стомаха, на тънките и дебелите черва. Чревна флора. Флората и емоциите. Фукции на задстомашната жлеза, черния дроб, жлъчка
 10. Отделителна система, устройство и функции.
 11. Реакциите на тялото при различните състояния. Емоции.
 12. Обобщение и дискусия
7. Неорайхианска психодиагностика – BBCT, BBI – Мадлен Алгафари

Тази дисциплина формира умения за приложение и интерпретация на авторските тестове: Bernasconi bioenergeric colour test (BBCT) и Bernasconi bioenergetic inventory (BBI).

 

Много малко психотерапевтични школи могат да се похвалят с авторски диагностични инструментариуми. В нашия институт се преподават два, създадени от Проф. Бернаскони теста – BBCT и BBI. Цялостната концепция „Терапия на петте движения“ получава тласък от изучаването на цветовете и на техните неврофизиологични ефекти върху живия организъм. От неопровержимата аксиома „светлина=движение“ се ражда хипотезата, че на неврофизиологично ниво само определени светлинни фази произвеждат едно определено „движение“. От изследванията, проведени върху различни аномалии, открити в широката група лица, участващи в есксперимент, авторът на „Терапия на петте движения“ Проф. В. Бернаскони обработва и синтезира интересна серия от изводи по отношение на личността, характерологията и терапията на психичните разстройства. По този начин психодиагностиката се издига като централен елемент в Неорайхианския терапевтичен инструментариум.

8. Неврология, психоневроендокриноимунология - д-р Антон Даракчиев

Съдържанието на учебната дисциплина е съобразено със спецификата на обучението в Института по психотелесна терапия.

 

Материалът е структуриран спрямо основните дисциплини, съставящи този предмет. Съдържанието на дисциплината дава теоретични и практически познания. Представят се анатомията на нервната система, на ендокринната и на имунната системи, тяхната взаимовръзка и влиянието им върху психиката.

ВТОРА УЧЕБНА ГОДИНА

1. Основни понятия в психоанализата - Тодор Стефанов
Принадлежността на Неорайхианската аналитична психотерапия към семейството на аналитичните терапии предполага задълбочено познаване на основните понятия и теории, описващи несъзнаваното. Курсът е предназначен за специализанти на БИНАП и въвежда темите от необятното поле на класическата психоанализа от перспективата на нейното разбиране за душевните страдания и подходите за лечението им. В края на обучението специализантите ще имат познания за гледните точки на психоаналитичната метапсихология и тяхното приложение в терапията, за принципите на психоаналитичната психопатология и ролята на симптома и характера в динамиката на психичния конфликт, както и за основните компоненти на психоаналитичния метод. Специално внимание се отделя на паралелите, сходствата и различията между Неорайхианския подход и психоанализата. Естествено продължение на този курс е курсът по Неофройдизъм, където фокусът е съвременното развитие на психоаналитичните теории след Зигмунд Фройд.
2. Неофройдизъм - Тодор Стефанов

Достиженията на съвременната психоаналитична психология днес са неотменима част от познанието за човека и неговото развитие. Изследванията в полето на психоанализата след Втората световна война имат значителен принос за промяна в практиките за отглеждане и възпитание на децата и за напредъка в лечението на считани за нелечими дотогава психични разстройства. Понятия като „привързаност“, „преходен обект“, „достатъчно добра майка“, „нарцисизъм“, „бордърлайн“, „проективна идентификация“ и др. в момента са част от речника на широк кръг от специалисти в областта на психичното здраве. Противно на схващането за психоанализата като закостеняла система, тя намира в своето развитие баланса между съхраняването на нейната същност и промяната в теориите и психоаналитичната практика така, че да отговарят на изискванията на съвремието.

 

Курсът представлява обзор на най-значимите теми в съвременната психоаналитична психология и терапия и е насочен към подобряване на разбирането на специализантите на същината на психичното страдание и терапевтичния процес чрез съпоставянето на различни гледни точки и перспективи

В предмета са обхванати следните теми:

 • Психоанализата през погледа на обектните отношения.
 • Проективна идентификация.
 • Параноидно-шизоидна и депресивна позиция в развитието на детето.
 • Емоционална ситуация на бебето след раждането.
 • Теория на У. Р. Бион за мисленето.
 • Несъзнаваното чувство за вина.
 • Любов и конфликт по отношение на родителите. Мелани Клайн за ранните фази на едиповия конфликт. Д. Уиникът за пеходните обекти и преходните феномени.
 • Разбирането за любовта и изневярата;
 • Страха от смъртта и траура;
 • Използването на езика като вербализация и вокализация;
 • Какво се случва в главата на аналитика в психотерапевтичната среща; някои аспекти в психоаналитичната практика на терапевта.
3. Обща психиатрия и психопатология - д-р Сибила Димитрова

В тази програма специализантите се запознават с психопатологията, проследена в основните психични области: възприятно – представна, афективна, мислене, памет, съзнание.
Основен акцент има върху клиниката на психичните разтройства, диференциалната диагноза и предразположеността на характерите на Райх към определена психиатрична нозология.

4. Динамична психология II част - Станислава Тончева
Основни понятия: психология, психотерапия, психоанализа, аналитична психотерапия. Разлика между психиатрична и психотерапевтична диагноза.
Фактори за развитието; интериндивидуални различия; множествен подход; хомеостаза, потребности, травма, съпротиви.

Два цикъла на еволюцията: 1,2,3 фази, свързани с емоционалното развитие; 4 и 5 фази, които включват социалното израстване. Комуникации – оправдание и критика на оправданието. Травмата по З. Фройд и по В. Бернаскони – физиология, любовта към мама, вариабилност на травмата, симптомите на заболяванията. Регрес и идентификация – как се случва с различните характери по кръга на опита. Рискове и възможности да се ограничават; рискове по отношение на тревожността от изоставяне във връзката терапевт-пациент. Характеристика и особени изисквания към неорайхианския терапевт. Специфика на работа с трансфера и контратрансфера.

Характери, личности и роли в неорайхиаската аналитична психотерапия. Характерови и личностови блокажи. Първични, вторични и инструментални движения. Активна и пасивна защита. Опорни точки за терапия на всеки характер.

Сънищата като средство за по-добро разбиране на външното поведение и вътрешната динамика. Терапевтични инструменти, които информират: информация, изясняване, интерпретация.

5. Психофармакология - д-р Сибила Димитрова
В този курс се представят началата на невротрансмисията. Обясняват се механизмите на действие на психофармакологичните средства и връзката им с терапевтичнити индикации.
Избор на прицелен медикамент и дозови режими.
Странични ефекти от приложението на психофармакологичните средства.
6. Медицинска психология и професионална етика - Пенка Христова
Материалът е структуриран в няколко модула и обхваща всичко по-значимо от областта на психопатология, психохигиена, психопрофилактика, психологичните защитни механизми на Аза.
Съдържанието на дисциплината дава познания за психиката и личността на болния човек и участието на психичните фактори за появата, развитието и изхода от психични и соматични заболявания.

Изучават се промените настъпващи в психиката и поведението на човек при заболяване, факторите влияещи отношението към болестта, психологичните реакции по време на боледуване. Представени са различни модели на здравни убеждения. Разглеждат се психосоматични аспекти на болката.

Теоретико-практическите модули разглеждат:

Консултация при траур и загуба.
Суицидно поведение и суициден риск.
Кризисна интервенция.
Запознаване с Неарайхианския Анамнестичен Въпросник, базисни умения за провеждане на първа консултативна среща с клиент.
Обсъждане на Етичния кодекс.

7. Обща Психодиагностика - Тинка Митева

Основната цел на курса е да запознае студентите със съдържанието и практическото приложение на тестове използвани за диагностика на различни страни и особености на личността. Създаване на практически умения за работа и анализ на използваните тестове в психотерапевтичния процес.
Акцентира се върху техники за работа с проективни тестове, тъй като те носят качествена природа и дълбоко си кореспондират, както със съзнателната, така и с безсъзнателната психика. Усвояват се и техники за създаването на асоциативни тестове подчинени на конкретните терапевтични цели.

8. Симулации - 2 уикенд-модула
Симулациите са практически занимания, по време на които специализантите проиграват реални терапевтични ситуации на индивидуална или групова терапия. След това се прави анализ на сесията. Обратни връзки дават всички присъстващи, терапевтът, пациентът, преподавателят.
По този начин се трупа опит в безопасна среда. Анализират се грешните или правилните подходи, резултата от сесията. Това позволява на специализантът да се отпусне и да преодолява напрежението в началото на професионалната си практика.
Психиатричен стаж
Стажът започва с модул от 10 часа в ДПБ “Св.Иван Рилски“ гр. Нови Искър под ръководството на Цанко Цанков и продължава до 300 часа в различни болници и по местоживеене, в които специализантите се запознават със структурата и спецификата на психиатричните грижи за хоспитализираните пациенти в болницата.
Съдържанието на психиатричния стаж е съобразено със спецификата и изискванията на обучението в Института по психотелесна терапия.

Придобиване на психологични знания и практически умения за формиране на адекватен подход и отношение към психиатричните пациенти. Подготовката по време на стажа и придобитите знания ще позволят на специализантите да разберат същността на био-психо-социалния подход към здравето, болестта и боледуващия; придобиване на знания и умения за общуване с психиатрични пациенти. Подготовката по време на стажа е структурирана в няколко модула и обхваща всичко по-значимо в областта на психичното развитие, психопатологията, психодиагностиката, психофармакологията, психопрофилактиката, психотерапията при психиатрични пациенти. Запознаване с различни направления и подходи при изясняване на психичните процеси, понятия и феномени, в норма и патология. Стажът е ориентиран към даване на теоретични и практически познания за психичното у човека, в норма и патология, за психодиагностиката и диференциалната диагностика, за ролята на травмите в ранна детска възраст при психиатричните пациенти и другите по-значими фактори за развитието на психичното заболяване.

На края на стажа специализантите трябва да са постигнали:

По-добро разбиране на психичното у човека в норма и патология;
Да постигнат по-добро разбиране на поведението на психично болния в криза и ремисия.
Да доразвият и подобрят уменията си за изграждане на ефективен стил на общуване с психично болен пациент.
Да придобият базисни познания и умения за разграничаването на едно невротично от едно психотично разстройство.
Да придобият знания и умения за провеждането и оформянето на едно цялостно психологическо изследване.

ТРЕТА УЧЕБНА ГОДИНА

1. Групова психотерапия - Станислава Тончева
Предметът въвежда студентите в теорията и практиката на груповата психотерапия като метод.
Темите в курса:

История на развитието на груповата психотерапия. Разлика между груповата психотерапия и груповото консултиране.
Цели и задачи. Механизми на лечебното действие на груповата психотерапия.
Фази в развитието на психотерапевтичните групи. Групова динамика. Групова дискусия. Обратна връзка.
Групов психотерапевт; терапевтични стилове; директивно и недирективно поведение. Ко-терапевти – специфика, подбор, разногласия – съвместна и комбинирана терапия.
Психотерапевтична група. Видове по подбор и нозология. Видове и специфика на психотерапевтичните групи според школите и модалностите.

2. Биоенергетика - Мартин Чолаков
“Биоенергетика e революционната терапия, която използва езика на тялото, за да излекува проблемите на ума”. Александър Лоуен

Биоенергетиката е основана на работата на Вилхелм Райх. Това е терапевтичен модел, който изследва енергийните процеси в тялото. Терминът се използва и в биохимията, която се занимава с енергийните процеси на молекулярно и субмолекулярно ниво.
Енергията е въвлечена във всички процеси на живота – в движението, чувстването, мисленето.
В днешни дни множество от твърденията на Александър Лоуен и Вилхелм Райх получиха своите научни обосновки в дълбоките емпирични изследвания, направени от видни невробиолози и психотерапевти като Стивън Порджес, Брус Липтън, Стенли Келеман и др.
Човекът е сбор от житейските му преживявания, всяко от които е регистрирано в личността му и е структурирано в тялото му. Точно както дърводелецът може да прочете историята на едно дърво от напречното сечение на ствола, показващ възрастта си с годишните пръстени, така и биоенергийният терапевт може да прочете живота на човека от тялото му.

Човешкото тяло съществува в контекста на неизменното редуване на енергийно зареждане и разреждане. Живият организъм може да функционира само ако има баланс между енергийния заряд и разряд.

Тъй като зареждането и разтоварването функционират заедно, биоенергетиката работи и с двете страни на уравнението едновременно, за да повиши енергийното ниво на човека, да се отвори себеизразяването и да се възстанови потока на чувстване в тялото. Акцентът е върху дишането, чувството и движението, заедно с опита да свърже настоящото енергийно функциониране на индивида с неговата история. Този комбиниран подход разкрива вътрешните сили (конфликти), които пречат на човек да функционира с пълния си енергиен потенциал.

Емоционалният живот на човека зависи от подвижността на тялото му, което от своя страна е функция на потока на възбуда в него. Нарушенията на този поток се появяват като блокове в области, където подвижността на тялото е намалена. В тези области може лесно да се усети с пръсти контрахираната мускулатура. Термините “блок”, “безжизненост” и “хронична мускулна контракция” се отнасят до едно и също явление.

Предметът Биоенргетика се занимава с условията, при които тези мускулни контракции са се появили и съответно работата по отслабване на тези групи мускулни блокажи. Цел на биоенергетиката, освен да подпомогне аналитичния процес в психотерапията, е да помогне на хората да се обърнат отново към първичната им природа, която се явява естествено условие за здравето, вътрешната свобода, грациозността и красотата.

3. Психопатология в неорайхианската теория - Цанко Цанков
Учебната дисциплина дава теоретичната постановка на психопатологията и неорайхианския подход към нея и е съобразена със спецификата на обучението в Института по психотелесна терапия.
Цели на дисциплината:

Придобиване на психологични знания, умения, компетенции за формиране на адекватен подход и отношение към пациенти с различна психопатология. Подготовката по тази учебна дисциплина и получените знания ще позволят на специализантите да разберат същността на био-психо-социалния подход към здравето, болестта и боледуващия; придобиване на знания и умения за общуване с пациентите. Материалът е структуриран в няколко модула и обхваща всичко по-значимо от областта на психопатологията и неорайхианския подход към нея.

Съдържанието на дисциплината е ориентирано към даване на теоретични и практически познания за неорайхианския подход при различен тип психопатология и включва:

Запознаване с предмета и задачите на психопатологията и психодиагностиката.
Запознаване на специализантите с основите на неорайхинството.
Да създаде адекватно разбиране за връзката на неорайхианството и психичното разстройство като цяло.
Създаване на разбиране за психотерапията при различен тип патология.
Да предостави знания и формира умения за работа и с психиатрични пациенти.

4. Групова супервизия - 6 вечерни модули по 2 часа
Груповата супервизия е занимание, при което специализантите представят свои случаи и в процеса на супервизия участват всички присъстващи, давайки своите гледни точни и идеи. Могат да се супервизират случаи на индивидуални клиенти, както и на групова терапия. Анализира се логиката на терапевтичния процес, преноса и контрапреноса. Възможно е също и водещият преподавател да представи случай за групова супервизия.
Груповите супервизии позволяват да се трупат изискуеми часове супервизия и от специализантите, които все още нямат свои клиенти. Това занимание дава безценен опит и знания и през клиентите на друг колега. По време на супервизията се спазват всички изисквания на етичния кодекс.
5. Симулации - 5 уикенд модула
Симулациите са практически занимания, по време на които специализантите проиграват реални терапевтични ситуации на индивидуална или групова терапия. След това се прави анализ на сесията. Обратни връзки дават всички присъстващи, терапевтът, пациентът, преподавателят.
По този начин се трупа опит в безопасна среда. Анализират се грешните или правилните подходи, резултата от сесията. Това позволява на специализантът да се отпусне и да преодолява напрежението в началото на професионалната си практика.
6. Биоенергиен масаж и дихателни техники

Забележка: съдържанието на тези дисциплини се покрива не само като лекция, а и като практики по време на тренингите
Целта е даване на умения за физическа работа с тялото и мускулните блокажи с цел освобождаване на несъзнавано записано в тях емоционално съдържание и хармонизиране на енергийния поток в тялото. Умения за разпознаване на блокажите и третиране на отделните сегменти. Неорайхианският биоенергиен масаж се осъществява през дрехата, не се работи с голо тяло. Той се основава на най-новите научни постижение в сферата на неврофизиологията и на древните традиции на изтока.

Съдържание на курса:

Анатомия на мускулните сегменти и кореспонденция със съответните потиснати емоционални и двигателни реакции. Кореспонденция с различните характерови компоненти. Съответствие на характера и телесната морфология.
Етични норми при работа с тялото
Видове масажни техники
Видове масаж: релаксиращ, аналитичен
Специфика на масажните интервенции при различните характерови структури
Биоенергийно дишането като инструмент за превенция и лечение на някои симптоми
Практика

ЧЕТВЪРТА УЧЕБНА ГОДИНА

1. Сексология - Деница Илчева

Материалът се разглежда от позициите на холистичния подход и системно-интегративен подход за разбиране на човешката сексуалност. Предлага се, колкото се може по- пълна и глобална картина на онези физиологични, биологични и психологически аспекти, които регулират, ръководят и влияят на човешкото сексуално поведение, без обаче да пренебрегват антропологичния, исторически и социален фон. Според неорайхианската пирамида на потребностите сексуалната потребност е петата потребност Това не е случайно, разглеждаме сексуалността като висша проява на развитието на любовта и интимността в една хармонична връзка.
В този смисъл, подходът към сексуалността става еднакъв с подхода на Аз-а към другия, със всичките отенъци, които принадлежат или преминават през кръга на нормалното. В Неорайхианската школа, сексологията е социална и антропологична материя на изследване, с цел определяне на нови граници и отчитайки, че сексуалността е един аспект от живота на всяко живо същество, чиято изява все още се порицава, а често и репресира, резултатът от което са психологически и емоционални смущения и нарушено качество на живот.

Основни теми, които се изучават са:

Сексологията като научна дисциплина.Определение за сексуално здраве и семейно планиране.
Сексуално развитие –биологични, психични и социални аспекти.
Фази и етапи в сексуалното развитие през различните възрастови периоди- пренатално, детство, юношество, зряла възраст, напреднала и старческа възраст.
Мъжественост и сексуалност. Фактори, влияещи на сексуалността при мъжа. Ролеви модели. Сексуални проблеми – на телесно и емоционално ниво. Сексуална фрустрация и последици. Базисни елементи на мъжкото сексуално здраве.
Сексуално функциониране при мъжа. Нарушения в сексуалното функциониране и сексуалното общуване. Психосексуални дисфункции.
Женското тяло, репродуктивно и сексуално здраве, предпазване от забременяване, бременност, кърмене, менопауза.
Сексуално функциониране при жената. Нарушения в сексуалното функциониране и сексуалното общуване. Психосексуални дисфункции.
Сексуални разстройства – видове.
Психотелесна терапия и сексуалност. История на телесната психотерапия – Райх, Сексуалност и Любов, самоуправление, саморегулация, терапевтично взаимоотношение.
Неорайхиански прочит на сексуалността през различните характери и характерови травми.
Неорайхиански подход при сексуални разстройства– консултиране и терапия.

2. Психосоматична медицина - Ваня Христоскова
„Бащата” на медицината – Хипократ, е твърдял, че да си здрав означава да си постигнал хармония както със самия себе си, така и с околния свят. Според него здравето е динамично равновесие, постигнато чрез живот в съответствие с природните закони.
Съдържанието на предмета се определя от холистичният подход в клиничната практика, който разглежда човека като органично единство на тяло, емоции, ум и дух, а здравето като следствие от хармонията постигната на тези нива в живота. Тази практика се стреми да възстанови нарушения баланс чрез методи, въздействащи на всички аспекти на човешката природа и съобразени с индивидуалните особености на всеки.

Според многобройни проучвания в целия свят непрекъснато нараства броят на психосоматичните заболявания. Основната тенденция в съвременните концепции за психосоматичните заболявания се базира на мултифакториалния принос за болестната предразположеност .

Основните модули са :

История и развитие на психосоматичната медицина.
Психосоматичен прочит на етиологията на психосоматичните заболявания.
Запознаване с биологическите, психологическите и социални фактори в норма и патология определящи етиологията и патогенезата на социално значими психосоматични и соматопсихични заболявания.
Неорайхиански прочит и подход при различни психосоматични заболявания.
Психотерапевтични възможности и методи в терапевтичния процес.

3. Работа с травмата - Христина Богданова
В предмета се разглеждат основни аспекти в терапията на травматичните преживявания и се засягат теми като ресурси, структуриране, целеполагане, удоволственост; разпознаване на тригърите, ориентиране и промяна, възстановяване на усещането за контрол, свързване със собствените възможности за реагиране/справяне, със собствената сила, защити и довършване на блокирани в тялото реакции; свързаност със и приемане на себе си, преодоляване на срам и вина, състрадателно отношение към себе си, самоконтрол, овластяване, реалистична себеоценка; доверие, граници, здрава агресия.
4. Групова супервизия - 6 вечерни модули по 2 часа
Груповата супервизия е занимание, при което специализантите представят свои случаи и в процеса на супервизия участват всички присъстващи, давайки своите гледни точни и идеи. Могат да се супервизират случаи на индивидуални клиенти, както и на групова терапия. Анализира се логиката на терапевтичния процес, преноса и контрапреноса. Възможно е също и водещият преподавател да представи случай за групова супервизия.
Груповите супервизии позволяват да се трупат изискуеми часове супервизия и от специализантите, които все още нямат свои клиенти. Това занимание дава безценен опит и знания и през клиентите на друг колега. По време на супервизията се спазват всички изисквания на етичния кодекс.
5. Симулации - 5 уикенд модула
Симулациите са практически занимания, по време на които специализантите проиграват реални терапевтични ситуации на индивидуална или групова терапия. След това се прави анализ на сесията. Обратни връзки дават всички присъстващи, терапевтът, пациентът, преподавателят.
По този начин се трупа опит в безопасна среда. Анализират се грешните или правилните подходи, резултата от сесията. Това позволява на специализантът да се отпусне и да преодолява напрежението в началото на професионалната си практика.

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ПРЕДМЕТИ

Неорайхианска психодиагностика, практикум ВВСТ и ВВI - Мадлен Алгафари
Този практикум дообогатява знанията и уменията да се работи с двата цветни авторски психодиагностични теста, създадени от Проф. Бернаскони. Под формата на игри студентите илюстрират поведението, облеклото, емоционалния свят и мисловна матрица на всяка една от 25-те типични комбинации в теста.
BBI: По разказано състояние се опитват да предположат оцветяването на теста, както и по оцветения тест правят изводи за протичането на енергията, психичното и телесно състояние на изследваното лице.

BBCT: По тестова бланка на реални пациенти студентите предполагат развоя на терапевтичния процес. Как всеки цветови избор отразява житейските събития при клиента.

Правим пълен анализ на серии ВВСТ и ВBI, както и корелираме двата теста.

Театротерапия - Мадлен Алгафари
Този предмет съдържа малка лекционна част и е по-скоро практическа работа и преживелищен опит. Този специфичен терапевтичен приом обединява театъра като изкуство и Неорайхианската теория, работеща с ролите.
Принципът на Станиславски и умението за идентификация с героя позволяват по безболезнен начин да се заобиколят някои съпротиви, които в обичайния терапевтичен процес се оказват костеливи. През играта и забавлението участниците влизат в различни роли и работят, всъщност, върху собствените си поведенчески и експресивни лимити.

Работя с умението за изява пред аудитория – работа с диафрагма и изнасяне на гласа, дишане и овладяване на притеснението и сценичната треска пред камера или публична трибуна.

Работя с десетте стълба на ораторското майсторство: тон, дикция, артикулация, модулация, интонация, тембър, пауза, логическо ударение, ритъм, харизма.

Ползвам специфични авторски театротерапевтични техники, съчетаващи познанията ми по психотерапия и режисура за драматичен и куклен театър: „въвеждане на невидимия герой“, „моноспектакълът на живота ми“, работа с кукли.

Работя и с драматизиране на приказки и анализ на архетипите и посланията.

В резултат студентите придобиват по-добра самооценка, вътрешна свобода, житейска гъвкавост и специфични умения за изява пред аудитория.

Неорайхиански подход в терапия на зависимости - Тодор Стефанов
Краткосрочни терапии – Станислава Тончева
Кои са терапиите, които се разпознават като краткосрочни. История. С какво се отличава краткосрочната терапия от дългосрочната. Важни изисквания към работещите краткосрочни терапии терапевти. Подбор на пациенти – критерии. Функционален фокус и най-често срещани типове. Оценка на пациентите и преимуществата й в първите две сесии. Стил на работа на терапевта; активност на психотерапевта; фактори за структуриране на сесията; прояви на пренос. Фази на краткосрочната терапия.
Краткосрочна позитивна психотерапия. Съпружеска и семейна психотерапия. Автогенна тренировка. Конгнитивно-поведенческа терапия.

Методики: за деблокиране на подсъзданието; за стопиране на мислите; на предизвикания гняв; парадоксална интенция на Франкъл; наводнение; психотерапевтични перспективи и др.

Обща психодиагностика, практикум – Тинка Митева

Създаване на практически умения за работа и анализ на използваните тестове в психотерапевтичния процес.

Изграждане на умения за интерпретация и анализ на резултатите от използваните тестове.
Обучение за работа с проективни тестове.
Обучение за създаване на асоциативен тест в контекста на терапевтичната задача.
Психотерапевтична работа с деца - Цанко Цанков
Съдържанието на избираемия предмет е съобразено със спецификата на обучението в Института по психотелесна терапия.
Изучаването на тази дисциплина цели придобиване на психологични знания, умения, компетенции за формиране на адекватен подход и отношение към пациента – дете. Получените знания ще позволят на специализантите да разберат същността на био-психо-социалния подход към здравето, болестта и боледуващия; придобиване на знания и умения за общуване с пациентите. Материалът е структуриран в няколко модула и обхваща всичко по-значимо от областта на психичното развитие на детето, психопатологията при деца, психопрофилактика, психотерапия при деца. Запознаване с различни направления и подходи при изясняване на психичните процеси, понятия и феномени. Съдържанието на дисциплината е ориентирано към даване на теоретични и практически познания за детската психика, травмите в ранна детска възраст, взаимоотношенията дете – възрастен, факторите за психичното разстройство в детска възраст.

Основните тези, разглеждани по време на тази лекция са:

Определение на понятията – психотерапия, развитие на детето, социализация.
Диагностика на детското развитие/проективните тестове в детска възраст/ .
Разстройства на детското развитие /биологични и психо-социални фактори/.
Двигателни нарушения, разстройства на интелект, мислене, реч.
Разстройства на чувства, емоции, настроение /проблемът – аутизъм/.
Разстройства на паметта. Разстройства на вниманието/проблемът – хиперактивност/.
Взаимоотношенията в семейството / роли, поведенчески модели/.
Травмите в детска възраст обуславящи формирането на характера на детето.
Психотерапевтични подходи при работа с деца.
Психопрофилактиката в детска възраст.

Арт терапевтични техники в контекста на Неорайхианската терапия - Цветелина Чобанова
Този предмет съдържа лекционна част, практическа част и преживелищен опит. В тези два дни разглеждаме как да използвате изкуството в своята практика. Кои изразни средства са подходящи за темата на човека срещу вас и как те въздействат върху него. Ще пробваме опитите върху нас самите и ще споделяме преживяванията си. Ще разгледаме характерите според неорайхианската терапия и какво би било подходящо за работа с всеки от тях.
Работим с различни материали, проективни и сетивни техники. Разгледаме различните видове изкуство.

Накрая ще имате в кошницата си и различни опити, които може да използвате с клиентите си.

Предметът е предназначен за колеги, които са започнали своята практика или ще я започват сега /от края на втори курс/.

Фамилна терапия системен подход - Десислава Караджова
Начина по който взаимодействаме със заобикалящата среда е заложен назад в нашата фамилна история.
Независимо дали се касае за трудности с партньора, децата или пък с нашите близки, Фамилната терапия със своите похвати ни позволява: да видим цялата картина, да разберем къде се корени проблема и какви са пътищата за излизане от порочното влияние на миналото. Според системния модел семейството е повече от сбора на своите членове. Тази система има свои граници и поддържа вътрешна хомеостаза благодарение на набор от правила. Семействата имат свой жизнен цикъл. Преминаването в нов етап изисква реорганизация на семейната система и установяване на ново равновесие. При неспособност се появяват проблеми или симптоми. Всеки семеен член има определена роля в семейната система (насилник, жертва, спасител, носител на симптом). Именно тези роли с течение на времето формират вторичните ползи за всеки член на системата.

Акцента при системната работа е върху взаимоотношенията и комуникацията, а не върху симптома т.к. симптома се разглежда като следствие на дисфункции в отношенията между членовете на семейството. Здравето на човек е постигане на баланс между свързаност и диференцираност.