Политики на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)
Запознайте се с политиката на поверителност на БИНАП, свързана със защита на Вашите лични данни

КАКВО НИ ТРЯБВА?

Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия е администратор на лични данни, които Вие (Субектът на данните), ни предоставяте. Ние събираме от Вас следния вид лични данни: ЕГН, три имена; Постоянно местожителство; Телефон, Е-mail, Месторождение, Гражданство, Семейно положение, Снимка, Подпис, Автобиография, копия на дипломи, информация за здравословен статус.

ЗАЩО НИ Е НЕОБХОДИМО?

Личните Ви данни са ни необходими, за да Ви предоставим следните услуги, базирани на законосъобразно обработване:

 • Провеждане на учебна дейност
 • Провеждане на изпити
 • Научна дейност
 • Международен обмен
 • Провеждане на практики, стажове
 • Издаване на уверения, справки и удостоверения
 • Издаване на дипломи и Европейско дипломно приложение
 • Хотелско настаняване по време на тренинги

КАКВО ПРАВИМ С ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Личните Ви данни се обработват в Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия, намиращ се в България, гр. София, ул. „Пирин” № 73. Съхранението на Вашите данни се извършват на адреса на Института.

Категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити личните Ви данни включват:

 • Контролни органи, които извършват проверки за спазване на законодателството, съдебни органи и вещи лица, други държавни органи, доколкото има законово задължение за предоставяне на такива данни
 • ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на системите на Института
 • Чуждестранни образователни институции
 • Куриерски организации, туроператори
 • Консултанти, които проверяват спазването от страна на Института на външни и вътрешни стандарти и изисквания
 • Други трети лица по силата на нормативно изискване

  Личните Ви данни се обработват чрез ръчни и автоматизирани средства, като по отношение на тях няма да се прилага автоматизирано вземане на решения и профилиране.

КОЛКО ДЪЛГО ГИ СЪХРАНЯВАМЕ?

Съгласно законите на Република България и в съответствие с Политиката за съхранение на данни, задържането няма да надвишава периодите, утвърдени от УС на Института. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, ще бъдат необратимо унищожени. Всички лични данни, съхранявани от нас за известия, ще се съхраняват от нас до момента, в който ни уведомите, че повече не желаете да получавате тази информация.

ПРОСЛЕДЯВАЩИ ПРОГРАМИ

Информираме Ви, че сайтът на БИНАП използва “бисквитки”, с цел подобряване на ползваемостта му от страна на посетителя. Също така на сайта има инсталиран Google Analytics скрипт, който събира данни за посещенията на сайта. БИНАП не носи отговорност за начина, по който Google или майчината компания Alphabet Inc, оперират с тези данни.

КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ?

Вие имате право на достъп до личните данни, които Институтът държи за Вас, на коригиране на грешки, на искане на заличаване или на възражение срещу обработването на личните Ви данни. Можете да го направите на мейл: office@binap.eu или по пощата на адрес: гр. София, ул. „Пирин” № 73, Български Институт по Неорайхианска аналитична психотерапия.

Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете.

В случай, че желаете да оттеглите своето съгласие, Вие можете да направите това само по отношение на личните Ви данни, които не засягат законосъобразността на обработването на данните Ви (чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, можете да се свържете с нас на посочения по-горе мейл или адрес или с Комисия за Защита на Личните Данни и да подадете жалба до тях на мейл: kzld@cpdp.bg