Основи на метода

Ние обучаваме психотерапевти в метода Неорайхианска аналитична психотерапия, който възприема човека в неговата цялост – ум, душа и тяло. Над половината от всички психотелесни терапевтични модалности в света в основата си са Неорайхиански, т.е. заимстват някои базисни елементи от учението на В. Райх, който е ученик на З. Фройд и въвежда в психотерапията и тялото.

Нашето обучение дава не само теоретични знания, но и умения за практическото им прилагане, базирани на  ученията на Зигмунд Фройд, Вилхелм Райх, Александър Лоуен и проф. Валдо Бернаскони, според които емоционалните травми са „записани” в мускулните блокажи в тялото. В основата си това е аналитичен психотерапевтичен подход, към който е добавено и терапевтичното поле на тялото. Чрез биоенергийно дишане, множество терапевтични опити, съдържащи и работа с тялото, споделяне на преживелищен опит се достига до дълбинно подсъзнателно психично съдържание, което се подлага на анализ заедно с клиента. Фокусът на нашата биоенергийна работа винаги е автентичността на индивида. Това определя интегративния ни метод – уникално съчетание на ефективни терапевтични инструменти като: терапия на петте движения, класическа психоанализа, гещалт терапия, когнитивно–поведенчески техники, психодрама, клиентцентрирана терапия на К. Роджърс, биоенергийно дишане, кратки психотерапии, арт терпия и специализиран биоененергиен масаж. Тези методи са подплатени с познания по еволютивна психология, психопатология, психодинамика, стаж в психиатрия, психофармакотерапия, анатомия, неврология и ендокринология, психоантропология и психология на творческия процес и др.

Създадената от Проф. В. Бернаскони “Терапия на петте движения” е не просто терапевтичен метод и философия, а е начин на живот. Тя е сечението на медицината и психологията, на най-новите постижения на западната наука и най-древните традиции на изтока. Тя е насочена към хармонията на човека както със себе си, така и с околния свят. Това е метод, който допринася за цялостното добруване на отделния индивид и подобрява и социалните му умения. Възстановява вродените ни умения да помолим за помощ и да се доверяваме, да отстояваме себе си и да поставяме граници, да привличаме към нас, да планираме, да преценяваме реалността и на базата на това да избираме печеливше поведение.

Степента на удоволствие и радост, които имаме в живота, са белег за здравето ни. Това е целта на психотелесната школа, която помага на трансформацията, която не е непременно премахване на наличното, но е добавяне на липсващото в нас.

Аналитичната работа в метода е подобна на тази в останалите психоаналитични школи. Това, което ни отличава от другите терапии е, че до несъзнаваното ние достигаме и през паметта на тялото, записана в мускулните защитни блокажи и клетъчната памет. Специфика на метода е използването на докосване в терапевтичния процес. Третирането на мускулните блокове по специфичен начин е съобразено с етичния кодекс на Европейската асоциация по психотелесна терапия и се прилага само при съгласие от страна на пациента. Т. нар. биоенергиен масаж се извършва през дрехата и може да е болезнен, тъй като има терапевтична цел. Например: при задържана агресия се работи с масетерите и с глутеусите. С дъвкателните мускули се работи и при проблем с доверието и т.н. Мускулните блокажи са специфични при различните характери и са патогенни зони, чието третиране води до освобождаване на несъзнавано задържани емоции и осъзнаване. В историята на нашите травми често има дефицит на докосване, а понякога има злоупотреба с докосване. Защитното реагиране при тези травматични преживявания е същото като при всеки жив организъм – отдръпване, стягане, обезчувствяване на телесно и емоционално ниво. Разтопяването на тази “броня” не може да се случи пълноценно само през “входа” на когницията, необходим е “входът” на тялото, което помни. Терапевтичното докосване е различно и специфично според типа на травмата, възрастовия етап, в който тя се е случила (например, травма от предмускулната фаза, при която трябва да се работи със съединителната тъкан, а не с мускулите). Докосването извиква от нивото на несъзнаваното преживявания, с които може да се работи само в защитената среда на терапевтичния контакт. Има спомени, до които можем да се доберем само през тялото. На това се дължи и терепветничната сила на докосването. То винаги е съобразено с обратната връзка на клиента и неговите индивидуални лимити на приемане. В психотелесната терапия се анализира и специфичния трансфер и контратрансфер, породен от мощния терапевтичен инструмент докосване. В началото на терапевтичния процес клиентите попълват специално информирано съгласие за всички специфики на психотелесния подход.

Посоченият широкоспектърен инструментариум нарежда Неорайхианската терапевтична концепция сред най-авангардните и успешни холистични терапевтични подходи, чиято цел е не просто липсата на  симптоми при клиента, а работа с причините за тях, превенция и профилактика на психотелесното здраве, както и увеличаване на осъзнатостта, удоволствието от живота, чувството  за свобода, радост, вдъхновение, любов и вибриращо здраве.

През последните 25 години учениците на Проф. В. Бернаскони доразвиват и обогатяват психотелесния подход, добавят към него най-новите открития в областта на невронауките, духовността на изтока и нови практики и научни достижения, които съответстват на търсенията и потребностите на човека днес.

Методът ни е утвърден и обучението ни отговаря на всички стандарти, изисквани от Българска асоциация по психотерпия, както и от Европейската асоциация по психотелесна терапия, която през 2019 г. реакредитира Института ни за втори седемгодишен период.