Изисквания към студентите

 

Професията психотерапевт е отговорна професия, затова при подбора на кандидати ние провеждаме личен разговор, интересуваме се от професионалния и житейски път, образованието и умението на кандидата да се изразява устно и писмено.

Институтът за Неорайхианска аналитична психотерапия приема студенти, които, освен висше образование (препоръчително по психология, медицина, хуманитарни науки) имат и следните лични качества:

  • имат културата на себеанализ и стремеж към личностно развитие
  • имат задълбочен интерес към духовни практики
  • са готови да се подложат на лична терапия
  • са способни да дават и получават
  • имат вътрешна необходимост да живеят в истина, труд, простота и любов
  • са зрели личности, мотивирани да се учат за психотерапевти
  • да развиват в себе си усет за толерантност и етика

Обучението се провежда веднъж месечно през уикенда: събота – от 9,00 до 16,00 – лекция и от 17,00 до 20,00 – лабораторна група; неделя – от 9,00 до 14,00 – лекция и от 14,30 евентуален изпит по предмета от предишния месец (ако изпитът е устен или писмен тест и се налага да бъде провеждан в офиса и не е под формата на есе, изпратено по електронен път).

Два пъти в годината – през есента и през пролетта (точните дати са в учебната  програма) се провеждат шестдневни тренинги  извън София. 

Учебните материали се намират в специална електронна платформа, до която специализантите получават достъп при записването си.

Не са желателни отсъствия от учебната програма, освен по уважителни причини, за които УС трябва да бъде уведомен (виж. Регламента), тъй като това може да отложи явяването на финален изпит. Пропуските в учебната програма не позволяват явяване на финален изпит. Причина за отлагане на финалния изпит може да бъде и решение на учителския съвет при преценка, че личностовата зрялост на специализанта не е достатъчна и той се нуждае от още лична терапия.

Учителският съвет взема решение кои специализанти могат да получат уверение за работа под супервизия след втората учебна година.